Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 320/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.320.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 320/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, zastoupeného JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského č. 1107/15, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p. se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova č. 1106/19, IČO 42196451, o 361 611 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 91/2017, o návrhu Okresního soudu v Hradci Králové na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 91/2017, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Hodoníně.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Hradci Králové dne 19. 5. 2017 domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 361 611 Kč s příslušenstvím, neboť žalobce z titulu pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla vyplatil poškozenému M. L. za opravu nákladního vozidla poškozeného pádem stromu na pravou část předmětného vozidla a za nové reklamní polepy tohoto vozidla celkem 361 611 Kč a žalobce je přesvědčen, že za vzniklou škodu odpovídá žalovaný.

Okresní soud v Hradci Králové navrhl, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně, neboť ke škodě došlo v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, poškozený M. L. bydlí v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, věc šetřila Policie ČR, územní odbor Hodonín, osoby, které předmětný strom viděly bezprostředně po pádu a které by mohly být slyšeny jako svědci (např. řidič vozidla), bydlí v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, za žalovaného navíc jedná právní oddělení se sídlem ve Zlíně, který je od Okresního soudu v Hradci Králové vzdálen přes 200 km, zatímco od Okresního soudu v Hodoníně pouze 65 km, a s Okresním soudem v Hradci Králové má věc spojitost pouze jako sídlo žalovaného, avšak za žalovaného nejednají zaměstnanci z Hradce Králové, ale právní služba Krajského ředitelství Zlín, přičemž místně příslušná organizační jednotka žalovaného, která na daném území vykonává správu, se nachází ve S., tedy v obvodu Okresního soudu v Hodoníně.

Žalovaný s přikázáním věci Okresnímu soudu v Hodoníně souhlasí. Stejně jako Okresnímu soudu v Hradci Králové se mu jeví daleko vhodnější a účinnější, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Hodoníně, neboť v jeho obvodu došlo ke škodní události, v jeho obvodu se zdržují nebo bydlí svědci, kteří by mohli být slyšeni, v jeho obvodu se nachází Lesní správa S. jako místně příslušná organizační jednotka žalovaného, která na daném území vykonává správu, a za žalovaného jedná právní služba Krajského ředitelství Zlín se sídlem ve Zlíně, pro kterou je daleko dostupnější Okresní soud v Hodoníně.

Žalobce však s přikázáním věci Okresnímu soudu v Hodoníně nesouhlasí. Uvedl, že bylo na žalovaném, který ze svých útvarů pověří k řešení tohoto případu, že pokud bylo žalovaným rozhodnuto, že věc bude řešit Krajské ředitelství Zlín, nemůže to být důvod pro přikázání věci, neboť takovýmto způsobem by mohli žalovaní nepřímo ovlivňovat, který soud bude věc řešit, že to, kdo za právnickou osobu jedná a kde má tento útvar sídlo, není stran posouzení vhodnosti delegace na jiný soud relevantní a že navíc sídlo Okresního soudu v Hodoníně je od sídla zástupce žalobce vzdáleno přibližně 270 km, zatímco Okresní soud v Hradci Králové je vzdálen jen 119 km. Pokud jde o svědky, kteří mohou být předvoláni k výslechu, nejde o tak vysoký počet svědků, aby vhodnost přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně převážila nad základním právem žalobce na zákonného soudce. V případě, že by proběhlo více soudních jednání, znamenala by delegace věci vznik o to vyšších nákladů pro žalobce a jeho zástupce a možných průtahů.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně uvedené Okresním soudem v Hradci Králové a žalovaným nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci Okresním soudem v Hodoníně oproti jejímu projednání Okresním soudem v Hradci Králové, který je soudem místně příslušným, a jež by dostatečně odůvodňovaly průlom zásady zákonného soudce. Větší vzdálenost Krajského ředitelství Zlín, jehož právnička je žalovaným pověřena, aby za něj v řízení jednala, a případné vyšší náklady spojené s její účastí u jednání u Okresního soudu v Hradci Králové nemohou být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně, neboť ekonomická zátěž spojená s dosažením místně příslušného soudu by se v případě přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně pouze přesunula ze žalovaného na žalobce, a delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků. Pokud jde o skutečnosti, že ke škodě došlo v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, že osoby, které by mohly být slyšeny jako svědci, jakož i poškozený M. L., bydlí v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, že věc šetřila Policie ČR, územní odbor Hodonín, a že místně příslušná organizační jednotka žalovaného, která na daném území vykonává správu, se nachází v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, nemohou ani tyto okolnosti přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně odůvodnit, neboť nic nebrání tomu, aby svědci byli v projednávané věci vyslechnuti prostřednictvím dožádaného soudu, bude-li to účelné, popřípadě aby úkony, které by příslušný soud mohl provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady anebo které v jeho obvodu provést nelze, provedl na dožádání jiný soud (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Okresního soudu v Hradci Králové na přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru