Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 318/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.318.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 318/2017-173

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se sídlem v Opavě, Rybí trh č. 185/16, IČO 44941439, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh č. 1096/8, proti žalované České republice - Zemskému archivu v Opavě, se sídlem v Opavě, Sněmovní č. 2/1, IČO 70979057, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 254/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 254/2015, se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27.7.2017 navrhla žalobkyně přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně „jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze“, se zdůvodněním, že „s ohledem na četnost sporů“, které jako oprávněná osoba podle zákona č. 428/2012 Sb. vede u Okresního soudu v Bruntále, Okresního soudu

v Olomouci a Okresního soudu v Opavě, „je nereálné, aby právní zástupce žalobkyně (který má sídlo v Praze) téměř každý den či obden cestoval zejména do B. či do O. a O., přičemž soudní jednání jsou často nařízena na 8hod ranní nebo 9hod ranní, což pro právního zástupce žalobkyně znamená nejen časovou náročnost zahrnující cestování z P. do B., O., O., ale s ohledem na čas nařízených jednání musí právní zástupce žalobkyně tuto cestu absolvovat den předem, vedle nákladů na dopravu musí právní zástupce žalobkyně uhradit i ubytování a nocleh“, a že „ve většině řízení jsou další účastníci řízení, kteří rovněž cestují z P.“. Vzhledem k tomu, že vedení těchto sporů je pro žalobkyni, jakožto církevní a charitativní instituci, velice nákladné, v rámci minimalizace nákladů, hospodárnosti, rychlosti a efektivního vedení všech dotčených sporů zvolila z důvodů vhodnosti Obvodní soud pro Prahu 1 (případně jiný Obvodní soud v Praze či Okresní soud

v Praze).

Žalovaná s návrhem nesouhlasí, neboť přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu by bylo na její úkor, když za ni před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž výkon činnosti tohoto úřadu spočívající v jednání před soudem zabezpečuje Územní pracoviště Ostrava. Žalovaná má za to, že by „delegovaný soud v Praze“ byl vhodnější pouze pro právního zástupce žalobkyně a „na úkor“ ostatních účastníků řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě stanovená ustanovením § 84 o.s.ř. jako místní příslušnost obecného soudu žalované], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech,

v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzované věci žalobkyně neuvádí v návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (nebo některému z Obvodních či Okresních soudů v Praze) žádné podstatné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Důvodem pro delegaci, se kterou žalovaná nesouhlasí, nemohou být ekonomická zátěž a obtíže zástupce žalobkyně spojené s dosažením místně příslušného soudu, zejména pokud by se v případě přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu pouze přesunuly ze žalobkyně na žalovanou, a tato delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků. Dovolací soud proto v dané věci dospěl k závěru, že přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo zástupce žalobkyně advokát JUDr. Ondřej Rathouský, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci.

Nejvyšší soud ČR proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze) podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2017

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru