Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 306/2013Usnesení NS ze dne 06.11.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.ND.306.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 306/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobce Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem v Rumburku, SNP č. 484/29, IČ 00830682, zastoupeného Mgr. Milanem Schubertem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí č. 157/30, proti žalovanému Mgr. G. K., o zaplacení 78.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 18 C 114/2011, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 18 C 114/2011, se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou (s návrhem na vydání platebního rozkazu) podanou u Okresního soudu v Děčíně domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 78.200,- Kč s příslušenstvím jako náhradu škody způsobené žalobci jednáním žalovaného.

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 30.4.2013, č.j. 18 C 114/2011-19, zamítl námitku nedostatku místní příslušnosti Okresního soudu v Děčíně, vznesenou žalovaným. Při posouzení místní příslušnosti vycházel z vylíčení rozhodujících skutečností obsažených v žalobě.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 27.6.2013, č.j. 9 Co 793/2013-42, usnesení okresního soudu potvrdil. Dovodil, že volba mezi obecným soudem žalovaného a soudem na výběr daným přísluší žalobci a že se žalobce v žalobě výslovně dovolal na výběr dané místní příslušnosti Okresního soudu v Děčíně s tím, že v obvodu tohoto soudu došlo (nejméně v jedné z věcí, které byly v žalobě spojeny ke společnému projednání) ke skutečnosti, která mu zakládá právo na náhradu škody.

Žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti. Uvedl, že Okresní soud ve Zlíně je nepochybně jeho obecným soudem, jelikož v jeho obvodu měl, má a bude mít jak své bydliště, tak pracovní sídlo a stále se zde zdržuje, že v obvodu Okresního soudu ve Zlíně mají trvalé bydliště i sídla podnikání osoby, které budou navrženy jako svědkové, a že jejich dojíždění do Děčína by mohlo jen neúměrně protahovat celé soudní řízení, a to i s ohledem na jejich věk a zdravotní obtíže.

Žalobce s přikázáním věci z důvodu vhodnosti k Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasil. Uvedl, že navrhovaná delegace není vhodná pro žalobce se sídlem v Rumburku, pro právního zástupce žalobce se sídlem v Litoměřicích, pro svědka S. K., znalce Ing. M. Ř., svědky z řad zaměstnanců žalobce, svědky z řad Rady města Rumburk, svědky z řad kontrolních orgánů města Rumburk, pro které by delegace byla k tíži s ohledem na skutečnost, že předmětem žaloby je náhrada škody způsobené žalovaným, a pro jednání žalovaného by tak žalobci vznikaly další zbytečné náklady.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně uvedené žalovaným nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Okresním soudem v Děčíně, a žalobce s tímto opatřením nesouhlasí. Důvodem pro delegaci nemohou být obtíže spojené s dosažením místně příslušného soudu, neboť žalovaný se v projednávané věci může nechat zastoupit, případně nechat vyslechnout (a to včetně případných svědků) a s provedenými důkazy seznámit prostřednictvím dožádaného soudu.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. listopadu 2013

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru