Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 299/2019Usnesení NS ze dne 23.07.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.ND.299.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 299/2019-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s. se sídlem v Praze 4 - Chodově, Tomíčkova č. 2144/1, IČO 64949681, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinnému L. N., narozenému XY, toho času ve Věznici Příbram, se sídlem v Příbrami, Dubenec č. 100, pro 5.038,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1679/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1679/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad v Plzni, Palackého náměstí č. 28, podal dne 20. 5. 2019 u Okresního soudu v Rakovníku spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 13. 5. 2019 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 5.038,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 22. 5. 2019, č. j. 24 EXE 1679/2019-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, nemá na území České republiky evidovaný pobyt a že byl soudně vyhoštěn z území České republiky na dobu od 15. 6. 2018 do 15. 6. 2022; od 6. 9. 2018 se nachází ve Věznici Příbram s „plánovaným koncem vězení“ 4. 9. 2020. Soud nezjišťoval existenci majetku povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.), vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u kterého byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 7. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru