Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 27/2021Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:21.ND.27.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 27/2021-80

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, IČO 45317054, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti žalovanému A. Š., narozenému XY, naposledy bytem XY, zastoupenému opatrovníkem F. B., advokátem se sídlem XY, o 28 084,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 24 C 169/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 24 C 169/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 9. 4. 2020 k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým se po žalovaném domáhá zaplacení částky 28 084,57 Kč s příslušenstvím z důvodu odstoupení od smlouvy o osobní kreditní kartě reg. č. XY, na jejímž základě byl žalovaný oprávněn čerpat úvěr ve výši 30 000 Kč a jejíž podmínky porušil.

Usnesením ze dne 8. 12. 2020 č. j. 24 C 169/2020-62 Obvodní soud pro Prahu 4 vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne. V odůvodnění Obvodní soud pro Prahu 4 uvedl, že žalovaný je občanem Slovenské republiky, který má na území České republiky od 21. 6. 2017 povolen trvalý pobyt občana EU, že do 14. 3. 2019 byl hlášen k trvalému pobytu v XY, že jeho současnou adresu se soudu nepodařilo zjistit, že se rovněž nepodařilo zjistit, že by žalovaný měl v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 majetek, a že v dané věci je dána pravomoc Obvodního soudu pro Prahu 4 podle čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a soudních věcech (Brusel I bis), neboť na území České republiky se nachází poslední známé bydliště žalovaného a jeho aktuální bydliště soud není schopen určit, ani nemá indicie, že by se žalovaný nacházel v jiném státě.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014 sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Žalovaný nemá v České republice obecný soud ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., neboť zde nemá bydliště, nepodařilo se ani zjistit, v jakém obvodu se zdržuje, v jakém obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů. Protože v řízení ani nevyšlo najevo, že by žalovaný měl na území České republiky majetek, nelze podle ustanovení § 84 až 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 4 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu byl žalovaný do 14. 3. 2019 hlášen k trvalému pobytu a který již ve věci provedl prvotní úkony.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru