Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 260/2020Usnesení NS ze dne 21.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.260.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 260/2020-110

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a. s. se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, IČO 61860069, zastoupeného JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti žalovaným 1) R. S., narozenému dne XY, bytem trvale ve XY, okres XY, zastoupenému M. H., advokátem se sídlem v XY, jako opatrovníkem, 2) J. S., narozenému dne XY, bytem trvale ve XY, okres XY, zastoupenému T. Ch., advokátem se sídlem v XY, jako opatrovníkem, o zaplacení 44.048,65 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 16 C 489/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 16 C 489/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Žalobním návrhem podaným u Okresního soudu v Chomutově dne 11. 12. 2018 se žalobce domáhal po žalovaných zaplacení částky 44.048,65 Kč s příslušenstvím.

Usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 16 C 489/2018-105 vyslovil Okresního soudu v Chomutově svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Nejvyššímu soudu k určení místě příslušeného soudu.

Z odůvodnění usnesení Okresního soudu v Chomutově vyplývá, že žalovaný 1) je státním příslušníkem Slovenské republiky, je hlášen k trvalému pobytu na adrese XY, okres XY, že podle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie má na území České republiky od 3. 4. 2016 vydané potvrzení o přechodném pobytu občana EU za účelem zaměstnání na dobu neomezenou, poslední nahlášená adresa pobytu byla od 17. 2. 2016 do 31. 10. 2016 v XY. Žalovaný 2) je státním příslušníkem Slovenské republiky, je hlášen k trvalému pobytu na adrese XY, okres XY, podle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie má na území České republiky povolen trvalý pobyt občana EU za účelem: ostatní, poslední nahlášená adresa pobytu byla od 4. 3. 2015 do 1. 9. 2015 v XY. Smlouva o úvěru, o níž žalobce opírá svůj nárok, byla mezi účastníky uzavřena dne 21. 9. 2017 v Lounech. Na adresy trvalého pobytu žalovaného 1) a 2) se soudu nepodařilo doručit, soud proto žalovaným ustanovil pro řízení opatrovníka. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že je v předmětné věci dána pravomoc českých soudů, avšak místní příslušnost není možné zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že, je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 7. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru