Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 255/2015Usnesení NS ze dne 27.08.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.ND.255.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 255/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného města Břeclav se sídlem městského úřadu v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 42/3, IČO 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická č. 710/57, proti povinnému Ľ. G., pro 2.996,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1909/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1909/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, podal dne 27. 8. 2014 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 5. 8. 2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávek oprávněného ve výši 1.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného v blokovém řízení Městskou policií Břeclav dne 27. 5. 2008 pod č.j. A 0700101 a ve výši 1.996,50 Kč podle pravomocného a vykonatelného usnesení soudního exekutora Mgr. Vojtěcha Jaroše ze dne 17. 12. 2013, č.j. 133 EX 2061/10-35, jakož i nákladů exekuce.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 27. 10. 2014, č.j. 53 EXE 1909/2014-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě rozhodnutí o uložení blokové pokuty Městskou policií Břeclav a usnesení soudního exekutora je v pravomoci soudů České republiky, podmínky místní příslušnosti ale nelze zjistit, neboť „z exekučního návrhu vyplývá, že povinný má trvalé bydliště na Slovensku, v informačním systému evidence obyvatel ani v registru obyvatel není zapsán, a nebylo o něm nic zjištěno ani ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi“; proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi,

u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru