Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 252/2017Usnesení NS ze dne 19.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.252.2017.1
Dotčené předpisy
§ 11 odst. 3 o. s. ř.|§ 105 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

21 Nd 252/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně BOHEMIA CARGO s. r. o., se sídlem v Děčíně, Ústecká č. 98, IČO 25025571, zastoupené JUDr. Zdeňkem Broumem, advokátem se sídlem v Děčíně, Lázeňská č. 479/15, proti žalované NUNNER Logistics B. V., se sídlem v Gerstdijk 19, 5704 RG Helmond, Nizozemí, VAT No. 009088192B01, zastoupené JUDr. Michalem Špirkem, advokátem se sídlem v Rakovníku, Vysoká č. 92, o zaplacení částky 14.409,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 16 C 78/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 16 C 78/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Chomutově se žalobkyně domáhá zaplacení vícenákladů ve výši 14.409,96 Kč s příslušenstvím vzniklých při provedení mezinárodní silniční nákladní přepravy pro žalovanou ve dnech 24. 3. 2016 až 31. 3. 2016 z K. n. O. v Č. r. do K. u. H. ve S. k. V. B. a S. I., které byly následně žalované přeúčtovány fakturou ze dne 13. 4. 2016.

Okresní soud v Chomutově vyslovil usnesením ze dne 4. 4. 2017, č. j. 16 C 78/2017-32, svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude po právní moci uvedeného usnesení předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (výrok II.). Pravomoc českých soudů k rozhodnutí této věci dovodil z čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále jen „Úmluva CMR“), ve spojení s čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I bis), neboť žalobkyně nevede u soudu smluvních států určených dohodou stran řízení a na území Č. r. se nachází místo – K. n. O., kde byla zásilka převzata k přepravě. S ohledem na skutečnost, že Úmluva CMR určuje pouze mezinárodní pravomoc, bez toho, že by určovala i místní příslušnost, a podmínky místní příslušnosti nelze určit ani za pomoci pravidel upravených v § 84 a násl. o. s. ř., uzavřel, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudu chybějí.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu.

Podáním, doručeným soudu po právní moci usnesení ze dne 4. 4. 2017, č. j. 16 C 78/2017-32, žalovaná namítla, že považuje rozhodování o místní příslušnosti za bezpředmětné, neboť všeobecné podmínky žalované udělují „výlučnou jurisdikci soudu v R., N.“. Nejvyšší soud usnesením velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, v jehož obvodu se podle tvrzení žalobkyně nachází místo, kde byla zásilka převzata k přepravě a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. září 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru