Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 251/2017Usnesení NS ze dne 21.08.2017

HeslaPodjatost
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.251.2017.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 251/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy ve věci konkursu vedeném na majetek úpadce J. K., v řízení o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.2.2011 č.j. 2 Ko 4/2011 – 6804, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 19/2011, o návrhu úpadce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milada Uhlířová, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Eva Svobodová a JUDr. František Švantner nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Cmo 41/2016.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10.2.2016 č.j. 1 Cm 19/2011-113 podal úpadce odvolání. V podání ze dne 19.4.2016 pak vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze „pro jeho neutuchající nepřátelský poměr“ vůči osobě úpadce. Námitku podjatosti na výzvu Vrchního soudu v Praze ze dne 22.4.2016 úpadce nedoplnil. Vrchní soud v Praze, jehož senát 6 Cmo má podle rozvrhu práce o odvolání úpadce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10.2.2016 č.j. 1 Cm 19/2011-113 rozhodovat, poté předložil věc (která je u něj vedena pod sp. zn. 6 Cmo 41/2016) k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených v rozvrhu práce soudu. Z toho vyplývá, že námitku podjatosti lze uplatnit pouze ve vztahu k těm soudcům, kteří jsou povoláni ve věci rozhodovat, přičemž k námitce směřující proti soudcům dalším, soud rozhodující o námitce podjatosti nepřihlíží (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.2.2005 sp. zn. 25 Nd 26/2005).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze pro rok 2016, má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Cmo 41/2016 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 6 Cmo ve složení JUDr. František Švantner, JUDr. Milada Uhlířová a JUDr. Stanislav Bernard. Proto Nejvyšší soud České republiky rozhodoval o námitce podjatosti vznesené úpadcem ve vztahu k vyjmenovaným soudcům z tohoto senátu Vrchního soudu v Praze (JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Eva Svobodová jsou dalšími aktivními členy senátu 6 Cmo) a k námitkám podjatosti vzneseným úpadcem ve vztahu k dalším soudcům Vrchního soudu v Praze nepřihlížel.

Soudci JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milada Uhlířová, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Eva Svobodová a JUDr. František Švantner ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k projednávané věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům a že jim není známa žádná skutečnost, která by odůvodňovala pochybnost o jejich nepodjatosti.

Soudcův poměr k projednávané věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení (jejich zástupcům), jenž může být přátelský, nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem o tom, že určitý soudce bude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům řízení a sám úpadce ve svém podání neuvedl ve vztahu k soudcům Vrchního soudu v Praze žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Protože nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Stanislava Bernarda, JUDr. Milady Uhlířové, JUDr. Romany Vostrejšové, JUDr. Evy Svobodové a JUDr. Františka Švantnera, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. rozhodl, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Cmo 41/2016. O námitce podjatosti uplatněné úpadcem bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, neboť nebylo prováděno dokazování (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21 srpna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru