Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 207/2013Usnesení NS ze dne 24.10.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.ND.207.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 207/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. P., proti žalovanému D. P., o 2.375,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 156 C 81/2010, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 156 C 81/2010 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Děčíně.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 22. 4. 2010 podanou dne 28. 4. 2010 u Okresního soudu v Ostravě domáhá, aby mu žalovaný zaplatil 2.375,- Kč s úrokem z prodlení, který specifikoval.

Okresní soud v Ostravě předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) Okresnímu soudu v Děčíně s odůvodněním, že žalobce má trvalé bydliště v Děčíně, kde se také fakticky zdržuje, že opakovaně žádá o „přeložení nařízeného ústního jednání k Okresnímu soudu Děčín z důvodů časové a finanční náročnosti související se vzdáleností mezi místem konání nařízeného ústního jednání a jeho bydlištěm“ a že žalovaný sice má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Ostravě, avšak z dlouhodobých opakovaných poštovních relací vyplývá, že v místě trvalého bydliště nemá schránku a jinou adresu jeho faktického bydliště se soudu nepodařilo zjistit. Proto má zato, že „s ohledem na místo trvalého bydliště žalobce a fakticky neznámý pobyt žalovaného“ bude věc projednána u Okresního soudu v Děčíně hospodárněji, rychleji a po skutkové stránce důkladněji.

Žalobce uvedl, že žádá „o přeložení nařízeného jednání k místně příslušnému Okresnímu soudu v Děčíně“ s tím, že „důvodem žádosti je značná časová a finanční náročnost související se vzdáleností mezi místem konání nařízeného jednání a místem jeho trvalého bydliště“.

Žalovaný se k přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Děčíně nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci nejsou v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Děčíně uvedeny žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Skutečnost, že žalobce má trvalé bydliště v Děčíně, nemůže být - sama o sobě - důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Děčíně. Důvodem pro takový postup nemůže být ani „značná časová a finanční náročnost související se vzdáleností mezi místem konání nařízeného jednání a místem trvalého bydliště žalobce“. Neumožňují-li žalobci jeho osobní nebo finanční poměry osobní účast při jednání u místně příslušného Okresního soudu v Ostravě, nic nebrání tomu, aby byl vyslechnut jako účastník řízení prostřednictvím dožádaného soudu (srov. § 39 o. s. ř.); ostatně - jak vyplývá z protokolu sepsaného Okresním soudem v Děčíně ze dne 28. 1. 2013 - žalobce již v této věci jako účastník řízení prostřednictvím dožádaného soudu vyslechnut byl.

Konečně ani soudem uváděná okolnost, že žalovaný, který má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Ostravě, „v místě trvalého bydliště nemá schránku a jinou adresu jeho faktického bydliště se soudu nepodařilo zjistit“, nepředstavuje důvod pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.; v takovém případě nic nebrání soudu, aby postupoval podle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. a aby - bude-li provedeným šetřením o pobytu žalovaného zjištěno, že pro takový postup jsou skutečně splněny podmínky – žalovanému ustanovil opatrovníka.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 156 C 81/2010 Okresnímu soudu v Děčíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru