Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 207/2002Usnesení NS ze dne 09.10.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:21.ND.207.2002.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 207/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně B. spol. s r.o., zastoupené advokátkou, proti žalovanému označenému jako \"O. z. k. N., š.p. P.\", o 7.668,- Kčs s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 22 Cm 826/93, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, nyní vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 22 Cm 826/93, projedná a rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou, doručenou dne 28.9.1992 Okresnímu soudu v Liberci, domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 7.668,- Kčs s úrokem 0,5% denně od 15.11.1991 do zaplacení. Žalobu zdůvodnila tím, že pro žalovaného \"na základě objednávky provedla dopravu vozidlem AVIA 30 N\", žalovaný však fakturu č. 20010/91, kterou mu dne 1.11.1991 vystavila, ve stanovené lhůtě neproplatil. Žalobkyně zaplacení dopravného urgovala upomínkami ze dne 19.12.1991 a 25.2.1992, žalovaný však \"na upomínky nereagoval\".

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 23.2.1993 č.j. 8 C 1780/92-11 vyslovil svou věcnou nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Okresní soud zjistil, že oba účastnící řízení jsou zapsáni \"v Obchodních rejstřících\", a na základě ustanovení § 9 odst. 3 písm. aa) o.s.ř. dovodil, že k řízení v posuzované věci je věcně příslušný krajský soud.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 19.7.2002 č.j. 22 Cm 826/93 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení soudu, který ji má projednat a rozhodnout. V odůvodnění uvedl, že v posuzovaném případě jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ve které ale chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 84 až 89a o.s.ř.

V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Podle ustanovení § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Dvoustrannou mezinárodní smlouvou, která Českou republiku váže ve vztahu ke Slovenské republice, je Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech ze dne 29.10.1992, vyhlášená pod č. 209/1993 Sb. Podle ustanovení čl. III. Závěrečného protokolu této smlouvy je u řízení, která byla zahájena v občanských věcech u soudů smluvních stran před nabytím platnosti této smlouvy, dána pravomoc soudů těchto smluvních stran a tyto soudy řízení dokončí.

V posuzované věci bylo řízení zahájeno dne 28.9.1992 u Okresního soudu v Liberci. Pravomoc soudů České republiky pro řízení je proto dána. Protože podmínky pro určení místní příslušnosti nelze v posuzované věci z ustanovení § 84 až 89a o.s.ř. dovodit, jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem České republiky podle § 11 odst. 3 o.s.ř. naplněny.

Nejvyšší soud České republiky za této situace, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o.s.ř., podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem, v jehož obvodu má žalobkyně sídlo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru