Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 189/2020Usnesení NS ze dne 20.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.189.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 189/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněného CC INTERNET s. r. o. se sídlem v Praze 1 – Staré Město, Kaprova č. 42/14, IČO 28721021, zastoupeného Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem se sídlem v Sušici, nábřeží Karla Houry č. 180, proti povinné J. S., narozené dne XY, naposledy bytem XY, pro 2 985 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 7032/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 7032/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Exekutorského úřadu Plzeň - město JUDr. Jitka Wolfová podala dne 11. 12. 2019 u Okresního soudu v Chomutově spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 18. 12. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové částce 2 985 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 19. 9. 2018 č. j. ČTÚ-21902/2018-635/VII.vyř.-NiA.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 7. 4. 2020 č. j. 26 EXE 7032/2019-22 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vyšel ze zjištění, že povinná má v České republice „ukončený pobyt k datu 20. 6. 2016“. Na základě toho vyzval zástupce oprávněného k vyjádření, zda trvá na podaném návrhu a v kladném případě „k označení majetku povinné na území České republiky“. Zástupce oprávněného v soudem určené lhůtě nereagoval. Protože soud „před vydáním pověření k provedení exekuce není oprávněn po majetku povinného pátrat“, dospěl k závěru, že v posuzované věci nelze zjistit podmínky místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Místo pobytu cizince se v daném případě nezjišťuje, neboť povinná je podle obsahu spisu státním příslušníkem České republiky. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 5. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru