Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 188/2020Usnesení NS ze dne 02.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.188.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 188/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněné SOMMERBOOK s. r. o. se sídlem v Nové Vsi č. 406, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 65141971, zastoupené Mgr. Adamem Liberdou, advokátem se sídlem v Ostravě, Stodolní č. 1293/3, proti povinnému M. H., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, o 101.799,81 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6127/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6127/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, podal dne 11. 11. 2019 u Okresního soudu v Chomutově spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 4. 11. 2019 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 101.799,81 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 12. 6. 2019, č. j. 16 C 77/2018-32.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 7. 4. 2020, č. j. 26 EXE 6127/2019-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky, který určí místně příslušný soud. V odůvodnění uvedl, že „lustrací v Centrální evidenci obyvatel soud zjistil, že povinný má v České republice ukončený pobyt k datu 21. 10. 2019, a že na žádost soudu o označení majetku povinného na území České republiky zástupce oprávněné nijak nereagoval“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky, po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 6. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru