Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 117/2020Usnesení NS ze dne 01.04.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Elektronický platební rozkaz
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.117.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 117/2020-68

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce EP Logistic s. r. o. se sídlem v Budyni nad Ohří, Pražská č. 234, IČO 05418399, zastoupeného JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem v Teplicích, Dubská č. 390/4, proti žalovanému US Trade CARGO, s. r. o. se sídlem ve Slovenské republice, Povážské Bystrici, Stred č. 69/64, IČO 50424319, o 14 931,15 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 222 C 123/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 222 C 123/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 6. 8. 2018 k Okresnímu soudu v Kladně návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým se na žalovaném domáhá zaplacení částky 14 931,15 Kč s příslušenstvím (z titulu smlouvy o přepravě).

Usnesením ze dne 5. 12. 2019 č. j. 222 C 123/2018-57 Okresní soud v Kladně vyslovil svoji místní nepříslušnost (výrok I) a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II). V odůvodnění okresní soud uvedl, že v dané věci je dána pravomoc českých soudů podle čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále jen „Úmluva CMR“), neboť v České republice se nachází místo určené k vydání zásilky. S ohledem na skutečnost, že Úmluva CMR určuje pouze mezinárodní pravomoc, aniž by určovala i místní příslušnost, a podmínky místní příslušnosti nelze určit ani za pomoci pravidel upravených v § 84 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), uzavřel, že jsou splněny podmínky k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014 sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015).

Žalovaný je zahraniční právnickou osobou, která nemá v České republice sídlo, závod ani jeho organizační složku, a dosud také nebyl zjištěn ani žádný majetek žalovaného v České republice. Podle ustanovení § 84 až § 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) tak skutečně nelze zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.

Vzhledem k tomu, že aplikace čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel I bis“), kterým je upravena nejen mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale i příslušnost místní, je v posuzovaném případě vyloučena (srov. čl. 71 odst. 1 nařízení Brusel I bis), a jelikož místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky neupravuje ani Úmluva CMR, postupoval Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně. V obvodu tohoto soudu se nachází místo určené k vydání zásilky a k tomuto soudu byla navíc žaloba podána. Určení daného soudu k projednání a rozhodnutí této věci tak nejlépe odpovídá zájmu na hospodárnosti řízení a řádném výkonu spravedlnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru