Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 115/2017Usnesení NS ze dne 04.07.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.115.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 11 odst. 2 o. s. ř.

§ 39 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2686/17
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

21 Nd 115/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce JUDr. M. W., proti žalovaným 1) E.ON Energie, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera č. 2151/6, IČO 26078201, 2) E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera č. 2151/6, IČO 28085400, oběma zastoupeným Mgr. Františkem Klímou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská č. 224/37, 3) O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, 4) CROSS SPEED s. r. o., se sídlem v Branišovicích č. 179, IČO 63487748, zastoupené JUDr. Zuzanou Roupcovu, advokátkou se sídlem v Brumovicích č. 317, 5) K. V. a 6) TRUCK TRADE spol. s r. o., se sídlem v Modřicích, Evropská č. 677, IČO 60717602, zastoupené JUDr. Janem Streličkou, advokátem se sídlem v Brně, Veselá č. 163/12, o zajištění dodávky energie, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 310/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 310/2014, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 20.12.2015 navrhl žalobce mimo jiné přikázání věci z důvodu vhodnosti „některému soudu působícímu na území města Brna, konkrétně Městskému soudu v Brně nebo Okresnímu soudu Brno-venkov“, se zdůvodněním, že sice „dovolací soud o tomto návrhu již jednou rozhodl usnesením číslo jednací 23 Nd 348/2014-139 ze dne 25.11.2014“, že se však „v mezidobí významně změnily poměry rozhodné pro posouzení přípustnosti přikázání“, neboť žalobce „postupně doplnil – a činí tak i tímto úkonem – osoby odpovědné za havárii“, a tudíž „žalobce a tři účastníci na straně žalované mají sídlo nebo bydliště v J. k.“.

Žalované 1) a 2) podáním ze dne 7.10.2016 vyjádřily s přikázáním věci nesouhlas. Rovněž žalovaná 3) podáním ze dne 11.10.2016 s přikázáním věci nesouhlasila. Žalovaná 6) podáním ze dne 14.10.2016 „ponechává na soudu, aby posoudil vhodnost procesního návrhu žalobce“. Žalovaní 4) a 5) se k návrhu žalobce nevyjádřili.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě stanovená ustanovením § 84 o.s.ř. jako místní příslušnost obecného soudu žalovaného], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvod pro přikázání věci k Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov) uvedený žalobcem, tj. bydliště žalobce v B. a sídlo (bydliště) do řízení přistoupivších žalovaných 4), 5) a 6) v J. k., nepředstavuje okolnost, jež by umožnila hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Okresním soudem v Českých Budějovicích [a to ani v situaci, kdy žaloba ze dne 5.10.2013 (avšak až po změně připuštěné soudem v Českých Budějovicích) směřuje proti několika žalovaným a z tohoto důvodu by tedy (teoreticky) mohlo být místně příslušných i několik soudů a řízení by se mohlo konat u kteréhokoli z nich (srov. § 11 odst. 2 o.s.ř.)]. Skutečnost, že účastníci řízení nemají bydliště (sídlo) v obvodu příslušného soudu, totiž nemůže již sama o sobě přikázání věci jinému soudu odůvodnit, neboť tuto situaci je případně možno řešit institutem dožádání podle § 39 o.s.ř., obdobně je tomu i v případě potřeby znaleckého zkoumání (příp. ohledání na místě samém). Nejvyšší soud ČR navíc uvážil, že žalobce se původně svého nároku domáhal prostřednictvím žaloby podané u Okresního soudu v Břeclavi, který vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Českých Budějovicích jako soudu místně příslušnému (ten dosud činil v projednávané věci všechny úkony). Rovněž přihlédl k tomu, že žalobce ve svém návrhu uvedl, že dospěl „k názoru o další bezpředmětnosti účasti žalovaného č. 3 v řízení“ a že se tak již žalobou fakticky domáhá uložení povinností pouze ve vztahu k žalovaným 1) a 2), které mají sídlo v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích. V neposlední řadě je třeba zohlednit i to, že k důvodům vhodnosti lze při rozhodování o přikázání věci jinému soudu přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. V přezkoumávané věci však s návrhem žalobce žalované 1) a 2) výslovně nesouhlasily.

Nejvyšší soud ČR proto návrhu žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov) podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2017

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru