Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 105/2021Usnesení NS ze dne 18.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:21.ND.105.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 105/2021-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Malého a soudců JUDr. Marka Cigánka a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3 – Vinohradech, Orlická č. 2020/4, IČO 41197518, proti povinnému Z. P. X., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, pro 223 674 Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1051/2021, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1051/2021, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, podal dne 14. 1. 2021 u Okresního soudu v Rakovníku spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 12. 1. 2021 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávek oprávněné v celkové výši 223 674 Kč podle vykonatelných exekučních titulů - platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj ze dne 25. 2. 2020 č. 4840007847 ve výši 101 653 Kč (dlužné pojistné) a ze dne 25. 2. 2020 č. 2840052054 ve výši 122 021 Kč (penále).

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 29. 1. 2021 č. j. 24 EXE 1051/2021-17 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vyšel ze zjištění, že povinný je státním příslušníkem Čínské lidové republiky a byl podle lustrace v informačním systému základních registrů „hlášen“ na adrese uvedené v exekučním návrhu oprávněné v období od 1. 2. 2007 do 18. 2. 2015; Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, soudu sdělilo, že povinný „nahlásil správnímu orgánu dne 1. 8. 2009 jako místo svého pobytu do dne 4. 6. 2015 adresu XY. Současné místo pobytu jmenovaného není správnímu orgánu známo“. Na základě uvedeného soud dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014 sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 3. 2021

JUDr. Pavel Malý

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru