Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 5/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaUrčení lhůty k provedení procesního úkonu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CUL.5.2020.1
Dotčené předpisy

§ 174a odst. 1, 5 a 6 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 5/2020-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého o návrhu T. R., narozeného dne XY, bytem XY, podaném proti Vrchnímu soudu v Praze, na určení lhůty k provedení procesního úkonu v řízení vedeném pod sp. zn. Ul 28/2020, takto:

I. Návrh navrhovatele T. R. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 10. 7. 2020, vedeném u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ul 28/2020, se odmítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

U Vrchního soudu v Praze bylo pod sp. zn. Ul 28/2020 vedeno řízení o návrhu T. R. ze dne 10. 7. 2020 na „určení lhůty k vydání usnesení o přidělení právní ochrany v incidenčním řízení, vztahujícím se rovněž k insolvenčnímu řízení pod sp. zn. KSPH 64 INS XY, když současně tato věc není uveřejněna ve veřejném rejstříku ISIR, a k neprodlenému zveřejnění tohoto řízení v rejstříku ISIR“, který byl tomuto soudu předložen spolu se spisem Krajského soudu v Praze sp. zn. 75 Nc 6538/2020. Vzhledem k tomu, že uvedený návrh učiněný v elektronické podobě („prostým e-mailem“) nebyl opatřen elektronickým podpisem a nebyl ani do 3 dnů navrhovatelem doplněn předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění, a dále, že návrh byl neurčitý co do požadavku identifikace navrhovatele, označení věci, o kterou se jedná, označení úkonu, o který se jedná, a nebyl podepsán, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. 8. 2020, č. j. Úl 28/2020-74, vyzval navrhovatele k odstranění vytčených vad.

Dne 23. 8. 2020 navrhovatel T. R. doručil Vrchnímu soudu v Praze „návrh na určení lhůty k odnětí a přikázání věci a současně námitku vyloučení předsedy senátu 2 Cmo Petra Baierla, včetně celého senátu“, z jehož obsahu vyplývá, že se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší soud určil Vrchnímu soudu v Praze lhůtu k rozhodnutí o výše uvedeném návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 10. 7. 2020.

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu (§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudech a soudcích“) a kterému byla věc předložena dne 31. 8. 2020, dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 174a odst. 1 věty první zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází (§ 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).

Řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu, upravené v ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, představuje promítnutí zásad spravedlivého procesu z hlediska naplnění práva účastníka nebo jiné strany řízení na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů, zakotveného zejména v ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, do řízení probíhajícího před soudem. Nejde o občanské soudní řízení, o trestní řízení soudní nebo o soudní řízení správní, ale o řízení sui generis, jehož smysl (účel) spočívá v tom, že příslušný soud nařídí na návrh účastníka (toho, kdo je stranou řízení) soudu, vůči němuž návrh směřuje (procesnímu soudu), aby ve stanovené lhůtě provedl procesní úkon, u něhož dochází v řízení k průtahům, a že tímto způsobem bude zabráněno dalším průtahům, k nimž by mohlo ve vztahu k tomuto procesnímu úkonu za řízení dojít (srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 21 Cul 3/2004, uveřejněného pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006).

Protože rozhodování o návrhu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích není rozhodováním ve věci samé ani rozhodováním v řízení o věci samé, nelze ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích na rozhodování v tomto řízení sui generis aplikovat (použít). Nelze se tedy návrhem podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích domáhat, aby právě v řízení podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích byla určena lhůta pro provedení procesního úkonu; ostatně v ustanovení § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích je již stanovena lhůta k rozhodnutí, a to do 20 pracovních dnů ode dne, kdy byla věc rozhodujícímu soudu předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 21 Cul 11/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 21 Cul 7/2018, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2020, sp. zn. 21 Cul 4/2020).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud za použití ustanovení § 174a odst. 6 věty druhé zákona o soudech a soudcích návrh navrhovatele T. R. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 10. 7. 2020, vedenému u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ul 28/2020, odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru