Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 5/2019Usnesení NS ze dne 30.10.2019

HeslaUrčení lhůty k provedení procesního úkonu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CUL.5.2019.1
Dotčené předpisy

§ 174a předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 5/2019-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka o návrhu navrhovatele Cannabis is The Cure, z. s., se sídlem v Olomouci, Přichystalova č. 180/14, IČO 26670232, podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 24 Cdo 3046/2018 takto:,

I. Návrh na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky k „rozhodnutí o dovolání ve věci vedené pod sp. zn. 24 Cdo 3046/2018 “ se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2017, č. j. 15 Co 295/2017-324, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11. 7. 2017, č. j. 23 Nc 906/2016-194, jímž bylo zastaveno řízení o návrhu navrhovatele na omezení způsobilosti P. Z. podal navrhovatel Cannabis is The Cure z. s. dovolání.

Věc byla předložena Nejvyššímu soudu dne 8. 8. 2018 a byla vedena pod sp. zn. 24 Cdo 3046/2018.

Návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 24. 9. 2019, se navrhovatel domáhá, aby dovolací soud „ve věci rozhodl“ s tím, že dovolání je „projednávané rok a půl a jde o jednoduché rozhodnutí“.

Předseda senátu Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. sdělil, že spis byl s dovoláním předložen dne 8. 8. 2018 a věc byla ukončena dne 28. 8. 2018 s tím, že spis byl vrácen soudu prvního stupně k vybrání soudního poplatku.

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu (§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudech a soudcích“), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 věta druhá zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází (§ 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 věta první před středníkem zákona o soudech a soudcích).

V posuzované věci - jak vyplývá z obsahu spisu – bylo řízení u Nejvyššího soudu dne 28. 8. 2018 ukončeno, spis byl již dne 31. 8. 2018 vrácen Městskému soudu v Brně k provedení dalších úkonů.

Protože úkon, u něhož je navrhováno určení lhůty k jeho provedení, byl již proveden, byl návrh podle ustanovení § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích, zamítnut.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru