Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 5/2014Usnesení NS ze dne 19.02.2015

HeslaUrčení lhůty k provedení procesního úkonu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CUL.5.2014.1
Dotčené předpisy

§ 174a předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 5/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka o návrhu A. Ž., podanému proti Vrchnímu soudu v Praze, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 34 C 138/2006, takto:

I. Návrh navrhovatele A. Ž. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze „k rozhodnutí o odvolání žalobce ze dne 17. 4. 2013“, se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 24. 9. 2014, doručeným Nejvyššímu soudu dne 30. 9. 2014, se navrhovatel A. Ž. domáhal, aby Nejvyšší soud určil lhůtu Vrchnímu soudu v Praze „k rozhodnutí o odvolání žalobce ze dne 17. 4. 2013“. Svůj návrh odůvodnil zejména tím, že dne 17. 4. 2013 podal odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2013, č. j. 34 C 138/2006 - 116, přičemž z obsahu návrhu vyplývá, že o tomto odvolání nebylo dosud rozhodnuto.

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu [§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“], dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 věty první o. s. ř. v řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází (§ 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 věta první před středníkem zákona o soudech a soudcích).

V posuzované věci ze sdělení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 1. 2015 (spis Městského soudu v Praze sp. zn. 34 C 138/2006 byl s tímto vyjádřením předložen Nejvyššímu soudu dne 30. 1. 2015) vyplývá, že o odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2013, č. j. 34 C 138/2006 - 116, bylo rozhodnuto, a to usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 1. 2015, č. j. 3 Co 4/2015 - 141. Procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, tak již byl soudem, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, učiněn.

Protože soud je zásadně vázán žalobou (návrhem) - srov. ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. a § 174a odst. 5 větu druhou zákona o soudech a soudcích, Nejvyšší soud České republiky návrh na určení lhůty podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru