Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 3/2019Usnesení NS ze dne 22.07.2019

HeslaUrčení lhůty k provedení procesního úkonu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CUL.3.2019.1
Dotčené předpisy

§ 174a předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 3/2019-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka o návrhu Odborové organizace Sluníčko se sídlem ve Starém Městě, Petrušov č. 152, IČO 22711554, podaném ve věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 0 P 166/2008, proti Nejvyššímu soudu České republiky, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 24 Cdo 747/2019, takto:

I. Návrh navrhovatele Odborové organizace Sluníčko na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky, ve které je „povinen vydat meritorní rozhodnutí“, se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 7. 2018 č. j. 27 Co 177/2018-498, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 18. 4. 2018 č. j. 0 P 166//2008-482, podala dovolání Odborová organizace Sluníčko. Věc byla Nejvyššímu soudu předložena dne 28. 2. 2019.

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 25. 6. 2019 se navrhovatel domáhá, aby Nejvyššímu soudu byla určena lhůta, „dokdy je v řízení ve věci dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - Pardubice č. j. 27 Co 177/2018-498 povinen vydat meritorní rozhodnutí“.

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudech a soudcích“) dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení nedošlo, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení, na dosavadní postup soudů a s přihlédnutím k datu nápadu věci dovolacímu soudu je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí a nedošlo dosud k tomu, že by se přístup soudu k této věci odlišoval od obvyklého vysokého standardu v přístupu ke konkrétnímu projednávanému případu. Nejvyšší soud České republiky proto návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 7. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru