Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 3/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

HeslaUrčení lhůty k provedení procesního úkonu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CUL.3.2015.1
Dotčené předpisy

§ 174a předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 3/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu A. Ž., toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Praha - Pankrác, Praha 4, Soudní č. 988/1, podanému proti Obvodnímu soudu pro Prahu 3, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 3 pod sp. zn. 7 C 58/99, takto:

I. K projednání a rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu je příslušný Městský soud v Praze.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude návrh postoupen k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 31. 3. 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. 4. 2015, se navrhovatel A. Ž. domáhal, aby „byla určena lhůta Obvodnímu soudu pro Prahu 3 k předložení celého spisu Nejvyššímu soudu České republiky“. Svůj návrh odůvodnil zejména tím, že v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 7 C 58/99 podal dne 20. 8. 2013 a dne 4. 6. 2014 dovolání proti rozhodnutí „o neodpuštění od soudních poplatků a určení advokáta, kvůli splnění povinnosti dle ust. § 241 odst. 1 o. s. ř., jež bylo vyvoláno návrhem ze dne 20. 8. 2013“, že dovolání ze dne 4. 6. 2014 „je tajeno před Nejvyšším soudem České republiky, neboť celé řízení je zcela zjevně doprovázeno úmyslnými nezákonnostmi po celou dobu 16 let“.

Návrh na určení lhůty se podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány [§ 174a odst. 2 věta první zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“]. Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do pěti pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout (§ 174a odst. 3 část první věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Soudem příslušným o návrhu rozhodnout je v občanském soudním a trestním řízení soud nejblíže vyššího stupně, směřuje-li návrh proti okresnímu, krajskému nebo vrchnímu soudu (srov. § 174a odst. 4 zákona o soudech a soudcích).

Z uvedeného je zřejmé, že Nejvyšší soud České republiky není věcně příslušný o návrhu navrhovatele rozhodnout. Vzhledem k tomu, že jsou namítány průtahy v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 7 C 58/99, Nejvyšší soud za přiměřeného použití ustanovení § 104a odst. 1, 4 a 6 o. s. ř. (srov. § 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích) vyslovil, že není příslušný k projednání a rozhodnutí o tomto návrhu, neboť příslušným soudem nejblíže vyššího stupně ve vztahu k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 je Městský soud v Praze. S ohledem na to, že návrh na určení lhůty má být podán u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány, a s přihlédnutím k povaze řízení podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, bylo dále rozhodnuto, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru