Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cul 2/2004Usnesení NS ze dne 15.10.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:21.CUL.2.2004.1
Dotčené předpisy

§ 174a odst. 1 předpisu č. 6/2002 Sb.

§ 174a odst. 4 předpisu č. 6/2002 Sb.

§ 174a odst. 6 předpisu č. 6/2002 Sb.

§ 96 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cul 2/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu M. Š., zastoupeného advokátkou, podaném proti Vrchnímu soudu v Praze na určení lhůty k provedení procesních úkonů ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 163/2004, takto:

I. Řízení o návrhu na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2003 č.j. 34 C 149/2003-35 se zastavuje.

II. Návrh na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu navrhovatele na vyloučení soudce JUDr. I. V. se zamítá.

III. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26.11.2003 č.j. 34 C 149/2003-35 ve věci žalobce M. Š., proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou č. 3, 2) JUDr. I. P., 3) JUDr. D. U., 4) Ing. R. M., 5) Ing. R. P., a 6) České republice – Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 16, zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření a o zajištění důkazů a uložil navrhovateli, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 4.000,- Kč a aby naznačeným způsobem doplnil žalobu.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel dne 23.12.2003 odvolání (jež na výzvu Městského soudu v Praze doplnil podáními ze dne 30.1.2004 a 2.2.2004), které má projednat a rozhodnout o něm Vrchní soud v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 163/2004. Dále navrhovatel podal dne 3.2.2004 návrh na vyloučení soudce Městského soudu v Praze JUDr. I. V. z rozhodování a projednávání věci vedené pod sp. zn. 34 C 149/2003, o kterém má rovněž rozhodnout Vrchní soud v Praze.

Návrhem ze dne 6.9.2004, došlým Vrchnímu soudu v Praze téhož dne, se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší soud České republiky uložil Vrchnímu soudu v Praze lhůtu pro provedení procesních úkonů, spočívajících v rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2003 č.j. 34 C 149/2003-35 a v rozhodnutí o návrhu navrhovatele na vyloučení soudce JUDr. I. V. Návrh odůvodnil zejména tím, že jeho stížnost na průtahy v tomto řízení ze dne 29.7.2004 adresovaná předsedovi Vrchního soudu v Praze „nebyla řádně vyřízena a průtahy v řízení odstraněny nebyly“. Protože - jak navrhovatel zdůraznil - předmětem odvolacího řízení je mimo jiné i rozhodování o předběžném opatření a o zajištění důkazů, „tedy o návrzích neodkladných, vzniká mu v důsledku průtahů v řízení újma na právech, mezi která patří právo na soudní a jinou právní ochranu, která má být rychlá a účinná (§ 1, § 3, § 6 o.s.ř.)“.

Podle ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“).

Podle ustanovení § 174a odst. 4 zákona o soudech a soudcích je účastníkem řízení navrhovatel. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu.

Podáním ze dne 14.9.2004, došlým Vrchnímu soudu v Praze téhož dne, vzal navrhovatel výslovně zpět svůj návrh na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze pro provedení procesního úkonu, spočívajícího v rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 26.11.2003 č.j. 34 C 149/2003-35, s odůvodněním, že dne 13.9.2004 bylo navrhovateli doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.8.2004 č.j. 1 Co 163/2004-73, kterým bylo o tomto odvolání rozhodnuto.

Protože návrh navrhovatele byl ve výše uvedeném rozsahu vzat zpět, Nejvyšší soud České republiky řízení o návrhu na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2003 č.j. 34 C 149/2003-35 podle ustanovení § 174a odst. 1 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Předmětem řízení tak zůstal pouze návrh, jímž se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší soud České republiky uložil Vrchnímu soudu v Praze lhůtu pro provedení procesního úkonu, spočívajícího v rozhodnutí o návrhu navrhovatele na vyloučení soudce JUDr. I. V.

Podle ustanovení § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

V průběhu řízení Nejvyšší soud České republiky zjistil, že Vrchní soud v Praze rozhodl o návrhu navrhovatele na vyloučení soudce JUDr. I. V. v rámci usnesení ze dne 3.8.2004 č.j. 1 Co 163/2004-73, ve kterém - jak vyplývá z jeho odůvodnění - neshledal námitku podjatosti jmenovaného soudce opodstatněnou.

Vzhledem k tomu, že uvedený procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, již soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, učinil, Nejvyšší soud České republiky návrh na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu navrhovatele na vyloučení soudce JUDr. I. V. podle ustanovení § 174a odst. 6 části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 4 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 7 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2004

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru