Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 928/2008Usnesení NS ze dne 12.03.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.928.2008.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 928/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně E., a.s. v likvidaci, proti žalované A. P., o 163.458,70 Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 201/97, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2007, č.j. 55 Co 244/2007-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 9.8.2007, č.j. 55 Co 244/2007-63 odmítl odvolání žalované proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14.1.1998, č.j. 5 C 201/97-17 a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalovaná dne 14.6.2006 podala odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně opožděně, neboť zásilka s tímto rozsudkem byla žalované doručena do vlastních rukou dne 19.2.1998 a patnáctidenní lhůta k podání odvolání (§ 204 odst. 1 věta první o.s.ř.) marně uplynula dnem 6.3.1998.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen „o.s.ř.“ (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. oprávněnou osobou (účastníkem řízení) a že je podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. přípustné, dospěl k závěru, že řízení o dovolání žalované musí být zastaveno.

Řízení v projednávané věci bylo zahájeno žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 10.7.1997 žalobcem označeným „Č. E. a.s.“. Obchodní společnost nesoucí obchodní firmu Č. E. akciová společnost, byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 247 od 1.10.1990.

Za dovolacího řízení bylo zjištěno, že žalobce byl ke dni 1.1.1998 zrušen a vstoupil do likvidace a že následně usnesením Městského soudu Praze ze dne 4.12.2007, č.j. 93 K 4/98-477, které nabylo právní moci dne 5.2.2008, byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen konkurs na majetek žalobce (v té době nesoucí obchodní firmu E. a.s., v likvidaci), který byl prohlášen rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 10.4.1998, č.j. 93 K 4/98-13 s účinky ke dni 10.4.1998; žalobce byl ke dni 22.5.2008 vymazán z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu je zákon přiznává. Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.

Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce (§ 68 odst. 2 obch. zák.). Společnost se zrušuje – mimo jiné – dnem, kdy bylo přijato rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, nebo z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení [§ 68 odst. 3 písm. c) a f) obch. zák.].

Vzhledem k tomu, že žalobce měl v době zahájení řízení (ke dni 10.7.1997) způsobilost mít práva a povinnosti a tedy ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. též způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení a že tuto způsobilost ztratil až po zahájení řízení (v průběhu dovolacího řízení), je namístě postup podle ustanovení § 107 o.s.ř.

Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první o.s.ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.).

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první o.s.ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla přejít) podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.

Při úvaze, zda povaha věci umožňuje pokračování v řízení s procesním nástupcem žalobce, bylo potřebné přihlédnout k tomu, že procesním nástupcem účastníka - právnické osoby, která po zahájení řízení ztratila způsobilost být účastníkem řízení, mohou v témže řízení být - jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. - jen ti, kteří vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde, po zániku právnické osoby.

Vzhledem k tomu, že žalobce ztratil dnem 22.5.2008 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po zániku žalobce vstoupil do jeho práv a povinností, neboť práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, o něž v tomto řízení jde, nebyla převedena a ani jinak nepřešla na jiného (obchodní společnost E., a.s. v likvidaci, byla zrušena z důvodu zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení), nemá žalobce v oblasti pracovněprávních vztahů žádného právního nástupce.

Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání žalované pokračovat, Nejvyšší soud České republiky řízení o jejím dovolání – aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Zdeněk Novotný,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru