Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 603/2013Usnesení NS ze dne 12.12.2013

HeslaOdporovatelnost
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.603.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 674/14 ze dne 15.04.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 603/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce STAVUS, a. s. se sídlem v Příbrami V - Zdaboři, Poštovní č. 6, IČO 45148121, zastoupeného JUDr. Dagmar Říhovou, advokátkou se sídlem v Příbrami VII, 28. října č. 184, proti žalované J. T., zastoupené JUDr. Markétou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 - Kamýku, Cílkova č. 638/26, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 10 C 100/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2012 č. j. 23 Co 115/2011-185, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dagmar Říhové, advokátky se sídlem v Příbrami VII, 28. října č. 184.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2012 č. j. 23 Co 115/2011-185, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 23. 9. 2010 č. j. 10 C 100/2010-69, jímž bylo určeno, že darovací smlouva uzavřená mezi žalovanou a Ing. M. T. dne 22. 7. 2009 s právními účinky vkladu ke dni 22. 7. 2009, na základě které se stala žalovaná „vlastnicí jedné ideální poloviny nemovitostí: budovy čp. stojící na parcele č. p. st. 64 v části obce L., parcely č. p. st. 64, parcely č. p. 12/5, parcely č. p. 13/1, zapsaných na LV č. 33 pro k. ú. L. a obec H. u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram a dále bytové jednotky č. 351/5 v části obce P. VII v budově sestávající z č. p. - bytový dům na stavebních parcelách č. st. 1236, st. 1237, st. 1238, st. 1239 spolu s podílem ve výši 829/28100 na společných částech bytového domu č. p. na stavebních parcelách č. st. 1236, st. 1237, st. 1238, st. 1239 a s podílem ve výši 829/28100 na stavebních parcelách č. st. 1236, st. 1237, st. 1238, st. 1239 zapsané na LV č. 8414 a LV č. 6016 pro k. ú. B. H., obec P. u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram“, je vůči žalobci právně neúčinná, a jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 15.880,- Kč k rukám advokátky JUDr. Dagmar Říhové, a kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 17.240,- Kč k rukám advokátky JUDr. Dagmar Říhové, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31. 12. 2012, neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“], protože ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí ve věci samé, které by odvolací soud zrušil, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť závěry odvolacího soudu vycházejí ze závazného právního názoru dovolacího soudu (vysloveného v této věci v rozsudku ze dne 11. 9. 2012 č. j. 21 Cdo 3654/2011-164) a jsou v souladu s ustálenou judikaturou soudů (k úmyslu dlužníka zkrátit věřitele srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012 sp. zn. 21 Cdo 720/2011 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013 sp. zn. 21 Cdo 2905/2012 a k „náležité pečlivosti“ osoby dlužníkovi blízké k poznání dlužníkova úmyslu zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2001 sp. zn. 21 Cdo 1912/2000, který byl uveřejněn pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002, nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006 sp. zn. 30 Cdo 653/2006), a rozsudek odvolacího soudu proto nemá po právní stránce zásadní význam.

Protože dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalované bylo odmítnuto, a žalovaná je proto povinna nahradit žalobci náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud České republiky za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 2.500,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobci náklady spočívající v paušální částce náhrady výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalobce, advokátka JUDr. Dagmar Říhová, osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalobci za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 588,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Žalovaná je povinna náhradu nákladů dovolacího řízení v celkové výši 3.388,- Kč žalobci zaplatit k rukám advokátky, která žalobce v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.), do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru