Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 555/2005Usnesení NS ze dne 08.11.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:21.CDO.555.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 555/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně V. J., proti žalovanému Statutárnímu městu B., zastoupenému advokátem, o náhradu mzdy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 254/92, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2003 č.j. 15 Co 65/2003-359, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 28.5.2003 č.j. 15 Co 65/2003-359 potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 9.1.2003 č.j. 16 C 254/92-348, kterým bylo rozhodnuto, že „žaloba žalobkyně se v části, ve které se domáhala vydání rozhodnutí, jímž by žalovaný byl uznán povinným nahradit žalobkyni mzdu z důvodu neplatné výpovědi z pracovního poměru, odmítá“ a žalovanému nebyla přiznána náhrada nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že podaná žaloba v rozhodnutím dotčené části trpí vadami (nemá náležitosti vyžadované ustanovením § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř.), pro které nelze v řízení pokračovat, a že žalobkyně ani přes výzvu k odstranění těchto vad a poučení o následcích nesplnění výzvy tyto vady ve stanovené lhůtě neodstranila.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu žalobkyně podala osobně u soudu prvního stupně dne 26.8.2003 včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. (ve znění účinném ke dni podání dovolání) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku ji Městský soud v Brně usnesením ze dne 7.2.2005 č.j. 16 C 254/92-430 vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolila v dovolacím řízení zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 18.2.2005, žalobkyně výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2 o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. listopadu 2005

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru