Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 54/2013Usnesení NS ze dne 13.12.2013

HeslaPřípustnost dovolání
Zástavní právo
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.54.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 54/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele Města Orlová se sídlem městského úřadu v Orlové - Lutyni, Osvobození č. 796, IČO 00297577, proti zástavnímu dlužníkovi V. T., zastoupenému JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou se sídlem v Havířově, Pavlovova č. 8, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 15 Nc 901/2004, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2012 č.j. 8 Co 561/2011-348 opravenému usnesením ze dne 28. května 2012 č.j. 8 Co 561/2011-351, takto:

I. Dovolání zástavního dlužníka se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2012 č.j. 8 Co 561/2011-348 opravenému usnesením ze dne 28.5.2012 č.j. 8 Co 561/2011-351, jímž bylo usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 22.6.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-296 opravené usnesením ze dne 19.8.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-299 a usnesením ze dne 28.12.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-313 potvrzeno ve výroku, kterým byl "k uspokojení pohledávky žalobce ve výši 2.347.609,26 Kč" nařízen prodej zástavy, a to nemovitostí "objektu bydlení postaveného na parcele č. 267, objektu výroby postaveného na parcele 268/2, parcely č 267 - zastavěná plocha a nádvoří a parcely 268/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na LV č. 208, obec O. a katastrální území P. u O." [s tím, že "nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, na LV č. 5462" (namísto LV č. 208, obec O. a katastrální území P. u O.)], jímž bylo usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 22.6.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-296 opravené usnesením ze dne 19.8.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-299 a usnesením ze dne 28.12.2011 č.j. 15 Nc 901/2004-313 změněno ve výroku o náhradě nákladů řízení tak, že zástavní dlužník je povinen zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů řízení 3.000,- Kč, a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadené usnesení odvolacího soudu bylo vydáno v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), protože ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou (konstantní) judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1467/2004, které bylo uveřejněno pod č. 37 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání zástavního dlužníka podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť zástavní dlužník s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a zástavnímu věřiteli v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru