Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 487/2001Usnesení NS ze dne 20.02.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:21.CDO.487.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 487/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po I. K., za účasti 1) V. K., a 2) J. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 352/95, o dovolání J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 1999 č.j. 24 Co 112/99-148, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 13.3.1995 č.j. 13 D 352/95-2 zahájil řízení o dědictví po I. K., zemřelé dne 15.2.1995. Provedením úkonů v řízení o dědictví pověřil podle ustanovení § 38 o.s.ř. notářku J. B.

Po projednání dědictví Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 22.1.1999 č.j. 13 D 352/95-136 určil, že obecná cena majetku, který měla zůstavitelka v bezpodílovém spoluvlastnictví se svým manželem V. K., činí 114.310,- Kč, že z tohoto majetku patří do dědictví pohledávka vůči manželu zůstavitelky ve výši 57.155,- Kč a že \"do dědictví nepatří a je ve výlučném vlastnictví\" manžela zůstavitelky V. K. hotovost ve výši 400,- Kč, nábytek do 3 místností v ceně 3.000,- Kč, barevná televize v ceně 5.000,- Kč, pračka a lednička bez hodnoty, nákladní automobil Š 706 MTS 24 AR v ceně 30.000,- Kč, nákladní automobil LIAZ 100.031 valník 4x2 v ceně 45.000,- Kč, nákladní automobil Š 706 MTV 4 bez SPZ v ceně 12.000,- Kč, nákladní automobil Š 706 MT4 bez SPZ v ceně 9.800,- a \"pozemková parcela č. parc. 83/2 - louka v katastrálním území P. O., obec H. O.\" v ceně 9.110,- Kč, určil, že obecná cena majetku zůstavitelky činí 4.440.737,50 Kč, že výše jejích dluhů činí 13.997,90 Kč a že čistá hodnota dědictví činí 4.426.739,60 Kč, potvrdil, že veškerý majetek zůstavitelky, tj. pohledávku vůči manželovi zůstavitelky V. K. ve výši 57.155,- Kč, \"dům čp. 412 v P., k.ú. K. s pozemkovými parcelami č. parc. 238/2 - zast. plocha a 238/1 - ost. plocha\" v ceně 3.694.970,- Kč, \"1/4 domu čp. 594 v P., k.ú. K. s 1/4 pozemkových parcel č. parc. 725/3 - zast. plocha a 725/1 - zahrada\" v ceně 685.412,50 Kč, \"30 akcií v ceně 3.000,- Kč (akcie jsou zapsané u SCP P. na účtu)\", práva vyplývající z kupónové knížky a šatstvo a prádlo v ceně 200,- Kč, nabyli stejným dílem synové zůstavitelky V. K. a J. K., a rozhodl, že se určuje odměna notářky J. B. ve výši 20.000,- Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 205,60 Kč, což jsou povinni notářce J. B. zaplatit \"stejným dílem oba dědicové\". Při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že dědici zůstavitelky jsou na základě závěti její synové V. K. a J. K., kterým je třeba potvrdit nabytí dědictví podle podílů, neboť mezi nimi nedošlo k uzavření dohody o vypořádání dědictví.

Odvolání J. K. proti tomuto usnesení Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.4.1999 č.j. 24 Co 112/99-148 podle ustanovení § 218 odst.1 písm.a) o.s.ř. odmítl. Odvolací soud vycházel ze zjištění, že usnesení soudu prvního stupně bylo J. K. po bezvýsledném pokusu o opětovné doručení dne 29.1.1999 uloženo na poště, kde si je adresát ve lhůtě tří dnů od uložení nevyzvedl, a že se proto uplatnila \"fikce doručení\" ve smyslu ustanovení § 47 odst.2 o.s.ř. Protože odvolání bylo podáno na poštu dne 22.2.1999, ačkoliv odvolací lhůta uplynula již dnem 19.2.1999, je odvolání J. K. opožděné.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. K. dovolání. Namítá, že je mu \"zcela nepochopitelné\", z čeho odvolací soud dovodil, že mu usnesení soudu prvního stupně bylo po bezvýsledném pokusu o opětovné doručení dne 29.1.1999 uloženo na poště, neboť ve skutečnosti k žádnému pokusu o doručení nedošlo a zjištění odvolacího soudu nelze dovodit ani z obsahu spisu. Zásilku s usnesením soudu prvního stupně dovolatel převzal na poště dne 8.2.1999. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a aby mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Podáními ze dne 12.2.2002 a ze dne 17.2.2002 vzal J. K. své dovolání zpět s tím, že \"očekává, že dovolací soud toto dovolací řízení svým usnesením zastaví\".

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst.4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. února 2002

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru