Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4091/2018Usnesení NS ze dne 17.01.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.4091.2018.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1064/19 ze dne 16.04.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4091/2018-344

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. P., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Martinem Hamplem, advokátem se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Palackého č. 741, proti žalovaným 1) Královéhradeckému kraji se sídlem krajského úřadu v Hradci Králové, Pivovarské náměstí č. 1245/2, IČO 70889546, zastoupenému Mgr. Lukášem Nohejlem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14, a 2) Barevné domky Hajnice, příspěvkové organizaci se sídlem v Hajnicích č. 46, IČO 00194972, zastoupené Mgr. Michalem Holečkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14, o neplatnost odvolání z pracovního místa a o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 26/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. června 2018 č. j. 25 Co 103/2018-321,

takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 1) na náhradě nákladů dovolacího řízení 363 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Lukáše Nohejla, advokáta se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Michala Holečka, advokáta se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2018 č. j. 25 Co 103/2018-321 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2480/2015, z jehož odůvodnění (mimo jiné) vyplývá, že zaměstnanec, u něhož se pracovní poměr zakládá podle zvláštního právního předpisu nebo podle ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce jmenováním na vedoucí pracovní místo, může být ze svého místa odvolán nebo se ho může vzdát a že odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně; k odvolání zaměstnance, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním, může dojít kdykoli v průběhu pracovního poměru a z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu; to neplatí jen tehdy, stanoví-li zvláštní právní předpisy jinak; vymezují-li právní předpisy důvody, pro které lze zaměstnance odvolat (například § 12 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), je odvolání učiněné z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů neplatné] a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak. Vzhledem k tomu, že žádný zvláštní právní předpis nevymezuje důvody odvolání ředitele příspěvkové organizace zřízené krajem, mohl být žalobce platně odvolán z pracovního místa ředitele žalovaného 2) bez uvedení důvodu; okolnost, že žalovaný 1) vydal a do sdělovacích prostředků distribuoval tiskovou zprávu, v níž uvedl své pohnutky, které jej vedly k odvolání žalobce z pracovního místa ředitele žalovaného 2), není z hlediska platnosti tohoto právního jednání významná.

Namítá-li dovolatel s poukazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2015 sp. zn. 21 Cdo 312/2014, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (§ 237 o. s. ř.), pak přehlíží, že toto rozhodnutí na projednávanou věc nelze vztáhnout, neboť vychází z jiného skutkového stavu (skutkového děje), než který byl zjištěn v projednávané věci, na nějž dopadá úprava zvláštního právního předpisu [ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 312/2014 soudy posuzovaly platnost odvolání z funkce ředitele školské právnické osoby ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 písm. a) a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném do 13. 11. 2011; z ustanovení § 166 odst. 4-6 tohoto zákona přitom vyplývá, že ředitele školské právnické osoby je možné platně odvolat z funkce jen na základě zákonem vymezených důvodů, které musí být v odvolání z funkce uvedeny]. Pravidlo, že odvolání vedoucího zaměstnance z funkce může být provedeno jen ze zákonem stanovených důvodů, které musí být obsaženy v odvolání z funkce, se vztahuje i na odvolání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ve smyslu § 12 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V projednávané věci se však

- vzhledem k tomu, že důvody odvolání ředitele příspěvkové organizace zřízené krajem neupravuje žádný zvláštní právní předpis - uplatní obecná právní úprava obsažená v zákoníku práce, která umožňuje odvolat vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním, z pracovního místa z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu (srov. § 73 a § 73a zákoníku práce).

V části, v níž dovolatel napadá výrok o náhradě nákladů řízení přiznané žalovanému 2), není dovolání přípustné vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 1. 2019

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru