Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 40/2020Usnesení NS ze dne 29.04.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.40.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 40/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněného R. N., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Hugem Hubeným, advokátem se sídlem v Brně, Běhounská č. 4/20, proti povinnému S. M., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Michalem Gruberem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní č. 616/4, za účasti oprávněných z věcného břemene J. M., narozené XY, a S. M., narozeného XY, obou bytem v XY, obou zastoupených Mgr. Hynkem Jaškem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní č. 616/4, pro 2 550 000 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského se sídlem exekutorského úřadu v Brně, Bratislavská č. 73, pod sp. zn. 056 EX 1608/18, o dovoláních povinného a oprávněných z věcného břemene proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2019 č. j. 12 Co 203/2019-68, takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2019 č. j. 12 Co 203/2019-68 se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovoláních podaných v této věci.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. 9. 2019 č. j. 12 Co 203/2019-68 potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského ze dne 8. 4. 2019 č. j. 056 EX 1608/18-31 ve výroku I, jímž soudní exekutor určil nemovitou věc, které se exekuce týká [celek A)], příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká, výslednou cenu nemovité věci a jejího příslušenství, kterého se exekuce týká, určil, že zde nejsou žádná oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, a rozhodl, že „právo odpovídající věcnému břemeni v podobě doživotního a bezplatného spoluužívání domu číslo popisné XY, na stavební ploše XY a pozemku p. č. XY zastavěná plocha o celkové výměře 396 m2 v katastrálním území XY, s oprávněním pro J. M., r. č. XY a S. M., r. č. XY, oba bytem XY, zaniká“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali povinný a oprávnění z věcného břemene dovolání a současně požádali o odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného usnesení. Povinný tuto svou žádost odůvodnil tím, že v exekučním řízení složil hodnotu zástavy ve výši hodnoty nemovitosti se zohledněním nezaniklého věcného břemene a navrhl zastavení exekuce z důvodu zániku zástavy vyplacením její hodnoty a že v případě, že by nebylo vyhověno návrhu na odklad vykonatelnosti a právní moci rozhodnutí a bylo pokračováno v exekuci prodejem nemovitosti, došlo by k nevratné závažné újmě povinného, kterému by byla zpeněžena nemovitost přesto, že vyplatil hodnotu zástavy. Oprávnění z věcného břemene pak mají za to, že jsou právní mocí a vykonatelností napadeného rozhodnutí „závažně ohrožení na svých právech oprávněných z věcného břemene, neboť zpeněžením nemovitosti v exekuci bez respektování práv dovolatelů jako oprávněných z věcného břemene dojde k nevratnému poškození dovolatelů na jejich právech a vznikne jim závažná újma“.

Podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že dovoláními povinného a oprávněných z věcného břemene napadeným usnesením odvolacího soudu jsou dovolatelé závažně ohroženi ve svých právech a že odklad právní moci tohoto rozhodnutí se nedotkne právních poměrů třetích osob, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. odložil právní moc usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2019 č. j. 12 Co 203/2019-68.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru