Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3889/2019Usnesení NS ze dne 18.12.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.3889.2019.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.

§ 57 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3889/2019-528

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce J. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Vladimírem Mrkvičkou, advokátem se sídlem v Praze 10, Husovo náměstí č. 468/16, proti žalovaným 1) JUDr. Václavu Kulhavému, narozenému dne XY, správci konkursní podstaty úpadce J. K., se sídlem v XY, 2) NAXOS a. s. se sídlem v Praze 5 – Smíchov, Holečkova č. 103/31, IČO 26445867, zastoupené Mgr. Terezou Hamplovou, advokátkou se sídlem v Praze 5 – Smíchov, Holečkova č. 103/31, o vyslovení neplatnosti veřejné dražby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 194/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2017, č. j. 17 Co 459/2016 -174, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2017, č. j. 17 Co 459/2016 -174, bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 11. 2016, č. j. 4C 194/2016-133, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 240 odst. 1, věty první, o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle doručenky, nacházející se na č. l. 175 verte spisu, bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu doručeno dovolateli vhozením do domovní schránky (srov. ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 10. 2. 2017. Podal-li dovolatel u soudu prvního stupně dovolání prostřednictvím pošty až dne 12. 7. 2017, učinil tak až po 10. 4. 2017 (srov. § 57 odst. 2 větu první o. s. ř.), kdy mu marně uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání určená podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. Lhůta nebyla zachována ani podle ustanovení § 240 odst. 2 a 3 o. s. ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o soudu, u něhož se dovolání podává, a dovolání nebylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. ani u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru