Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3697/2012Usnesení NS ze dne 17.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3697.2012.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 240 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 240 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 24...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3697/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. B., zastoupeného Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Tyršova č. 1714/27, proti žalované ArcelorMittal Ostrava a. s. se sídlem v Ostravě - Kunčicích, Vratimovská č. 689, IČO 45193258, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 314/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. srpna 2011, č. j. 16 Co 171/2011-110, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 8. 2011, č.j. 16 Co 171/2011-110, k odvolání žalobce potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2010, č. j. 26 C 314/2009-72, v odstavcích I. a II. výroku, jimiž byla zamítnuta žaloba podaná u tohoto soudu dne 18. 12. 2009 o zaplacení náhrady škody ve výši 1.841.000,- Kč a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, změnil jej v odstavci III. výroku tak, že Česká republika nemá vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení a že Česká republika nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

V písemných podáních ze dne 6. 10. 2011 a ze dne 3. 11. 2011 (adresovaných Okresnímu soudu v Ostravě „k č. j. 16 Co 171/2011 a 26 C 314/2009“ a doručených tomuto soudu dne 10. 10. 2011 a dne 3. 11. 2011) žalobce uvedl, že „v uvedené věci hodlá podat dovolání a není schopen podat sám dovolací návrh a pro složitost věcí není schopen náležitě formulovat dovolací důvod“ a že žádá o „přidělení advokáta“ s tím, že „lhůta pro podání dovolání je do 15. 11. 2011“. Žádost odůvodnil tím, že je veden na úřadu práce jako nezaměstnaný a nemá žádný movitý ani nemovitý majetek.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 12. 2011, č. j. 26 C 314/2009-148, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a ustanovil mu pro dovolací řízení zástupcem JUDr. Radima Miketu, advokáta se sídlem v Ostravě, Jaklovecká č. 18.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 10. 8. 2011, č.j. 16 Co 171/2011-110, dovolání, které je obsaženo v podání ze dne 23. 12. 2011, jež učinil prostřednictvím ustanoveného zástupce advokáta JUDr. Radima Mikety; dovolání bylo podáno u Okresního soudu v Ostravě dne 23. 12. 2011 v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Okresní soud v Ostravě – poté, co žalobce podal proti výroku usnesení tohoto soudu ze dne 14. 12. 2011, č. j. 26 C 314/2009-148, jímž mu byl ustanoven zástupcem advokát JUDr. Radim Miketa, odvolání - usnesením ze dne 4. 6. 2012, č. j. 26 C 314/2009-163, ustanovil žalobci pro dovolací řízení zástupcem Mgr. Vadima Rybáře, advokáta se sídlem v Ostravě, Tyršova č. 1714/27.

Písemným podáním ze dne 9. 7. 2012 (doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 13. 7. 2012) žalobce prostřednictvím zástupce advokáta Mgr. Vadima Rybáře dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podané u soudu prvního stupně v elektronické podobě dne 23. 12. 2011 doplnil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen o. s. ř.), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání; neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

Dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů]; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě (je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek), jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání, anebo (je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř.). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, v § 21b anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Z ustanovení § 241b odst. 3 zcela nepochybně vyplývá, že nový běh lhůty pro podání dovolání v souvislosti se žádostí dovolatele o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.) nastává jen tehdy, jestliže dovolatel o ustanovení zástupce požádal při podání dovolání nebo později (do uplynutí lhůty k podání dovolání), avšak jen tehdy, bylo-li dovolání vůbec podáno (srov. slova „Nebyla-li v době podání dovolání…..“ v ustanovení § 241b odst. 3 větě druhé o. s. ř.). Jestliže však nebylo dovolání vůbec podáno - jako je tomu v projednávané věci - a účastník řízení (budoucí dovolatel) pouze požádal o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř., běží lhůta k podání dovolání podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a také doběhne bez ohledu na to, zda a jak bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř. Nový běh lhůty k podání dovolání podle § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř. proto nepřichází v úvahu.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že rozsudek odvolacího soudu byl žalobci (jeho tehdejšímu zástupci advokátovi JUDr. Radimu Miketovi) doručen dne 14. 9. 2011. Podáním ze dne 6. 10. 2011 (a opakovaně shodným podáním ze dne 3. 11. 2011), adresovaným a doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 10. 10. 2011 (a dne 3. 11. 2011), požádal žalobce o „přidělení advokáta“; dovolání proti rozsudku odvolacího soudu však současně tímto podáním neučinil (uvedl pouze, že „v uvedené věci hodlá podat dovolání a není schopen podat sám dovolací návrh a pro složitost věcí není schopen náležitě formulovat dovolací důvod“). Protože rozsudek odvolacího soudu obsahuje správné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k dovolání a o soudu, u něhož se dovolání podává, uplynula žalobci lhůta k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 57 odst. 2 o. s. ř. dnem 14. 11. 2011.

Žalobce však dovolání podal (prostřednictvím zástupce advokáta JUDr. Radima Mikety ustanoveného mu usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2011, č. j. 26 C 314/2009-148) teprve elektronickým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem ze dne 13. 12. 2011 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne), které doplnil (prostřednictvím dalšího ustanoveného zástupce Mgr. Vadima Rybáře) písemným podáním ze dne 9. 7. 2012, doručeným soudu prvního stupně dne 13. 7. 2012.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání až po uplynutí dvouměsíční dovolací lhůty, je opožděné. Za přihlédnutí k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. - protože to v rozporu s ustanoveními § 241b odst.1 a § 208 odst.1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru