Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3585/2012Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaPodmínky řízení
Zánik obchodní společnosti
Zastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Způsobilost k právům a povinnostem
Způsobilost procesní
Žaloba pro zmatečnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3585.2012.1
Dotčené předpisy

§ 19 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 20a odst. 2 obč. zák.

§ 68 odst. 1 obch. zák.

§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 229 odst. ...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3585/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v insolvenční věci dlužníka ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, zaniklého výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 7. 2011, o žalobě pro zmatečnost podané J. M., zastoupeným Mgr. Michalem Dubem, advokátem se sídlem v Praze 6, Na Baště sv. Jiří č. 7/258, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. srpna 2011, č. j. 2 VSPH 486/2011-A-27, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1678/2011, o dovolání J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. července 2012, č. j. 4 Co 35/2012-17, takto:

I. Dovolání J. M. se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. 8. 2011, č. j. 2 VSPH 486/2011-A-27, odmítl podle ustanovení § 218 písm. b) a c) občanského soudního řádu odvolání J. M. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 4. 2010, č. j. KSCB 27 INS 6328/2009-A -15, kterým byly zamítnuty návrhy J. M. (společníka a bývalého jednatele dlužníka) na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku (výrok I.), na osvobození od soudních poplatků (výrok II.) a na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok III.).

Proti tomuto usnesení vrchního soudu podal J. M. žalobu pro zmatečnost podle „§§ 228 a 229 odst. 1, 3 a 4 o. s. ř.“; zákon „tento postup účastníkovi řízení umožňuje, jestliže mu byla odňata soudem možnost jednat před soudem, být zast.“. Soudům vytýká chybné doručování písemností v řízeních týkajících se společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci, vedených u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 1. 2. 2012, č. j. 13 Cm 1678/2011-11, řízení zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vycházel ze zjištění, že žaloba pro zmatečnost byla podána u soudu dne 25. 10. 2011, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 6. 2011, č. j. F 9282/2011-116, které nabylo právní moci dne 12. 7. 2011, byla společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ke dni právní moci uvedeného usnesení vymazána z obchodního rejstříku a že podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku je usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku (§ 144 odst. 4 insolvenčního zákona). Zastavení řízení odůvodnil ustanovením § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř., když přihlédl k tomu, že na straně dlužníka nastala překážka postupu řízení spočívající ve ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení.

K odvolání J. M. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 7. 2012, č. j. 4 Co 35/2012-17, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Shodně se soudem prvního stupně vycházel z toho, že dlužník ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090 (jako právnická osoba), výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 7. 2011 zanikl a že tím ztratil způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř., § 20a odst. 2 obč. zák.). Rovněž dovodil, že tak nastaly podmínky pro postup uvedený v ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. Odvolací námitky J. M. odmítl s odůvodněním, že účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku, že jednatelé ani společníci dlužníka jako fyzické osoby nepatří mezi procesní subjekty vyjmenované v ustanovení § 9 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku, pokud současně nejsou věřiteli dlužníka, a že insolvenční návrh byl podán na návrh likvidátora dlužníka jmenovaného soudem za situace, kdy statutární orgán dlužníka (jednatel) byl dne 9. 9. 2004 z obchodního rejstříku vymazán; odvolateli se dostalo rovněž poučení o doručování v rejstříkovém řízení s tím, že rozhodnutí o výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku se doručuje jen této společnosti na adresu jejího sídla uvedeného v obchodním rejstříku.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. M. dovolání. Vytýká soudům, že se nedostatečně či nesprávně vypořádaly s jeho „argumenty uvedenými v žalobě pro zmatečnost ze dne 21. 10. 2011 i následném odvolání (včetně jeho doplnění)“ a upozorňuje „na množství vad, jimiž bylo postiženo předmětné řízení, řízení o výmazu společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o, IČO 25150090, a zejména na nesprávnosti, které spatřuje v právním posouzení celé věci“. Má zato, že je třeba „uvést na pravou míru okolnosti domnělého zrušení a výmazu společnosti“, poukazuje na „okolnosti vstupu společnosti do likvidace“, na to, že „nebyl informován o svém výmazu z funkce jednatele z obchodního rejstříku dne 9. září 2004“ a že postupem soudu ztratil kontrolu nad obchodní společnosti, a dovozuje, že „sérií pochybení soudu prvního stupně i soudu odvolacího došlo k odnětí jeho možnosti jednat před soudem ve smyslu ust. § 229 odst. 3 o. s. ř.“. Připomíná existenci dalších neukončených řízení vedených „ve věci domnělého výmazu a zrušení společnosti“, z nichž upozorňuje na řízení vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 887/2007, a zejména na řízení vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 2023/2009, o jmenování jednatele společnosti, ve kterém podal dne 12. 6. 2012 dovolání; poukazuje i na okolnosti insolvenčního řízení dlužníka, které považuje za nedůvodné. Ve vztahu k dovoláním napadenému usnesení odvolacího soudu vytýká oběma soudům mylný závěr, že „řízení je v tomto případě možné zastavit“, ačkoliv „soud prvního stupně měl na základě jeho argumentace řízení nanejvýš přerušit do doby, než bude napravena jeho závažná chyba, v jejímž důsledku vymazal z obchodního rejstříku společnost“; otázku jmenování jednatele nebo řízení, ve kterém jde o zrušení rozhodnutí, jímž byla zrušena společnost, považuje ve věci za „klíčovou“. Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu i rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a „nařídil soudu, aby věc řádně znovu projednal“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o usnesení, proti kterému je podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Účastníky řízení o žalobě pro zmatečnost jsou - jak vyplývá z povahy této žaloby jakožto mimořádného opravného prostředku - ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, popřípadě jejich právní nástupci z důvodu universální nebo singulární sukcese (srov. § 94 odst. 2 o. s. ř.). V řízení o zmatečnostní žalobě si účastníci zachovávají stejné procesní postavení jako v původním řízení.

Odvolací soud (shodně se soudem prvního stupně) dospěl v posuzované věci k závěru, že dlužník, který byl ke dni 12. 7. 2011 vymazán z obchodního rejstříku, ztratil tímto dnem způsobilost být účastníkem řízení, a proto je třeba řízení, které bylo zahájeno dne 25. 10. 2011, zastavit podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. Uvedená úvaha soudů není správná, neboť vycházely z toho, že ke ztrátě způsobilosti dlužníka být účastníkem došlo až po zahájení řízení o žalobě pro zmatečnost.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten komu je zákon přiznává.

Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném, zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (tzv. podmínky řízení), soud podle ustanovení § 103 o. s. ř. zkoumá kdykoli za řízení. Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zakládá (mimo jiné) i to, že v žalobě je uveden jako účastník řízení někdo, kdo v době zahájení řízení neměl způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 19 o. s. ř. (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1997 sp. zn. 2 Cdon 346/96, uveřejněný pod č. 47 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1056/96, uveřejněné pod č. 111 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998).

Pro řízení o žalobě pro zmatečnost platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li v ustanoveních § 235b a násl. o. s. ř. stanoveno něco jiného (§ 235a odst. 2 o. s. ř.).

V projednávané věci bylo řízení zahájeno dne 25. 10. 2011 na základě žaloby pro zmatečnost podané J. M. u Krajského soudu v Českých Budějovicích v insolvenční věci dlužníka ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090.

Ohledně dlužníka bylo - podle obsahu spisu - v řízení před soudy zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 10. 2009, č. j. KSCB 27 INS 6328/2009-A-6, jehož účinky nastaly dne 27. 10. 2009, byl zamítnut insolvenční návrh likvidátora dlužníka pro nedostatek majetku dlužníka a že na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 6. 2011, č. j. F 9282/2011-116, které nabylo právní moci dne 12. 7. 2011, byla obchodní společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ke dni 12. 7. 2011 vymazána z obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ke dni podání žaloby pro zmatečnost (25. 10. 2011) neexistovala – zanikla ke dni výmazu z obchodního rejstříku (již dne 12. 7. 2011) - nebyla splněna podmínka řízení uvedená v ustanovení § 19 o. s. ř., totiž, že žaloba pro zmatečnost byla podána proti účastníku, který má způsobilost mít práva a povinnosti. Jestliže dlužník jako účastník řízení tuto způsobilost v době zahájení řízení neměl, byl namístě postup soudu podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o. s. ř., nikoliv podle ustanovení § 107 o. s. ř. (dlužník neztratil způsobilost být účastníkem řízení po zahájení řízení o zmatečnostní žalobě, ale již předtím).

Soudům je sice třeba vytknout nesprávný postup, jestliže o zastavení řízení rozhodly podle ustanovení § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. (a nikoliv podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o. s. ř.), avšak toto pochybení nemohlo mít vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí.

Se ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení bez právního nástupce, k němuž došlo v době před zahájením řízení, spojuje zákon - jak vyplývá z výše uvedeného - jediný důsledek, a tím je zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř.

V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2011, č. j. 2 VSPH 486/2011-A-27, kterým bylo podle ustanovení § 218 písm. b) a c) o. s. ř. odmítnuto odvolání J. M. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 4. 2010, č. j. KSCB 27 INS 6328/2009-A -15, není soud oprávněn přezkoumávat správnost zápisu o výmazu dlužníka z obchodního rejstříku (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99, uveřejněné pod č. 92 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 29 Odo 242/2003, uveřejněné pod č. 85 v časopise Soudní judikatura, roč. 2003). V řízení o této zmatečnostní žalobě nemůže soud posuzovat ani podmínky k obnovení obchodní společnosti podle ustanovení § 75 odst. 2 obch. zák., neboť posouzení těchto otázek může být předmětem jen případného řízení o zrušení zápisu o výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku, a to v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob podle ustanovení § 200e o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 1154/2003, uveřejněné pod č. 43 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005).

Protože usnesení odvolacího soudu je správné a protože nebylo zjištěno, že by toto usnesení bylo postiženo vadou uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání J. M. podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru