Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3369/2012Usnesení NS ze dne 26.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3369.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3369/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně S. Š., zastoupené Mgr. Josefem Balínem, LL.M., advokátem se sídlem v Plzni - Jižním Předměstí, Goethova č. 294/8, proti žalované Loterie Korunka a. s. se sídlem ve Frýdku-Místku, Radniční č.13, IČO 14613549, zastoupené Mgr. Bc. Davidem Michalem, advokátem se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Bucharova č. 1314/8, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 243/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2012, č. j. 16 Co 3/2012-308, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 8.748,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Bc. Davida Michala, advokáta se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Bucharova č. 1314/8.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2012, č. j. 16 Co 3/2012-308, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 3. 8. 2011, č. j. 16 C 243/2009-238, kterým byla zamítnuta žaloba o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru žalobkyně „listinou žalované ze dne 5. 8. 2009“ a o stanovení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni 55.192,-Kč, a žalobkyni uloženo zaplatit na nákladech řízení státu na účet Okresního soudu ve Frýdku - Místku 1.863,-Kč a žalované k rukám jejího zástupce advokáta Mgr. Bc. Davida Michala 44.716 Kč, a jímž bylo žalobkyni uloženo zaplatit na náhradě nákladů odvolacího řízení žalované 36.413,- Kč k rukám advokáta Mgr. Bc. Davida Michala a České republice na účet Okresního soudu ve Frýdku - Místku 4.257,- Kč a nebyla připuštěna změna žaloby na zaplacení dalších 35.000,-Kč, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán v době do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), protože ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou (konstantní) judikaturou soudů (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1995, sp. zn. 6 Cdo 53/94 uveřejněný v časopise Práce a mzda č. 7-8, roč. 1996, popřípadě rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99, uveřejněný pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2001, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000, vztahující se k obsahově shodné dřívější právní úpravě).

Další námitky dovolatelky (že „údajná absence žalobkyně se neobjevila ani ve výplatním lístku, který žalobkyně od žalované obdržela za měsíc červenec 2009“, že „žalovaná neurčila žalobkyni dovolenou za rok 2007, nevedla jakoukoliv evidenci čerpaných dovolených, že ve dnech 20., 21., 24., 27., 28. 7. 2009 čerpala řádnou dovolenou“ a že „den 29. 7. 2009 účelově vyhodnotila jako neomluvenou absenci žalobkyně“) představují nesouhlas dovolatelky s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil. Takové námitky nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., ale dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Ani skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, však nezakládá přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (srov. § 237 odst. 3 část věty za středníkem o. s. ř.).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalobkyně je proto povinna nahradit žalované náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 6.930,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobkyni náklady spočívající v paušální částce náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že advokát Mgr. Bc. David Michal osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalované za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 1.518,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Žalobkyně je povinna náhradu nákladů řízení v celkové výši 8.748,- Kč žalované zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.) do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru