Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 329/2003Usnesení NS ze dne 20.05.2003

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2003:21.CDO.329.2003.1
Dotčené předpisy

§ 240 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 329/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. K., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem v Praze 1, Karmelitská č. 7, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 180/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2002 č.j. 13 Co 86/2002-26, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 26.12.2000, doručenou soudu prvního stupně dne 29.12.2000, domáhal náhrady škody vzniklé následkem \"poškození na zdraví a onemocnění, jež je přímou příčinou nevyhovující stav budovy S. p. š. t. J.\", jejímž vlastníkem byla \"v době onemocnění\" žalovaná. Současně požádal, aby mu byl podle ustanovení § 30 o.s.ř. soudem ustanoven zástupce, neboť jeho sociální poměry odůvodňují osvobození od soudních poplatků.

Obvodní soud pro Prahu 1 poté, co usnesením ze dne 10.1.2001 č.j. 27 C 180/2000-3 žalobce vyzval k odstranění vad žaloby a co mu usnesením ze dne 12.6.2001 č.j. 27 C 180/2000-9 ustanovil zástupcem advokáta Mgr. J. J., usnesením ze dne 19.12.2001 č.j. 27 C 180/2000-16 žalobu odmítl, zamítl návrh na zajištění důkazu a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žaloba musí být podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. odmítnuta, neboť žalobce ji přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě nedoplnil a neopravil a v řízení pro tyto nedostatky nelze pokračovat. Návrh na zajištění důkazu (\"rozhodnutí z Fakultní nemocnice Kliniky nemocí z povolání H. K. o vyšetření žalobce ze dne 13.5.1993\") soud prvního stupně zamítl s odůvodněním, že provedení tohoto důkazu \"není spojeno s obavou z pozdější nemožnosti provedení či z obtíží, se kterými by bylo pozdější provedení spojeno\".

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 26.2.2002 č.j. 13 Co 86/2002-26 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro odmítnutí žaloby podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. a že nejsou důvody pro nařízení zajištění důkazu.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že vady žaloby odstranil a že nic nebránilo tomu, aby jeho žaloba byla projednána. Žalobce navrhl, aby dovolací soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a aby věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. Podle ustanovení § 240 odst.3 o.s.ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání; neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že usnesení odvolacího soudu bylo žalobci (jeho zástupci advokátu Mgr. J. J.) doručeno dne 6.5.2002.

Protože usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k dovolání a o soudu, u něhož se podává, uplynula žalobci lhůta k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 243c odst.1 a § 57 odst.2 o.s.ř. dnem 8.7.2002.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce podáním ze dne 13.5.2002, doručeným soudu prvního stupně dne 16.5.2002, požádal o ustanovení zástupce mimo jiné \"pro sepsání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR\". Soud prvního stupně usnesením ze dne 21.5.2002 č.j. 27 C 180/2000-33 žádosti vyhověl a žalobci ustanovil \"pro dovolací řízení\" zástupcem advokáta Mgr. J. J.; usnesení bylo žalobci a advokátu Mgr. J. J. doručeno dne 27.5.2002. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu žalobce podal prostřednictvím svého zástupce podáním, které bylo předáno k poštovní přepravě soudu prvního stupně u držitele poštovní licence dne 29.11.2002.

Z uvedeného vyplývá, že v pořadí prvním podáním žalobce, které obsahovalo dovolání proti usnesení odvolacího soudu, je podání, které bylo předáno k poštovní přepravě soudu prvního stupně u držitele poštovní licence dne 29.11.2002, a že dříve učiněné podání žalobce ze dne 13.5.2002, doručené soudu prvního stupně dne 16.5.2002, nebylo podle svého obsahu dovoláním, ale jen žádostí o ustanovení zástupce pro podání dovolání.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání až po uplynutí dovolací lhůty, je opožděné. Za přihlédnutí k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst.2 věta první o.s.ř.) a že žalobci byl ustanoven zástupce pro podání dovolání v době, kdy mohlo být dovolání podáno včas, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o.s.ř. - protože to v rozporu s ustanoveními § 241b odst.1 a § 208 odst.1 o.s.ř. neučinil soud prvního stupně - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst.5 věty první, § 224 odst.1 a § 151 odst.1 o.s.ř., neboť žalobce nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2003

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru