Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3209/2010Usnesení NS ze dne 21.03.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.3209.2010.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 237 odst. 3 o. s. ř.

§ 241a odst. 3 o. s. ř.

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3209/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce JUDr. L. K., MBA, zastoupeného Mgr. Helenou Peterkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská č. 12, proti žalované Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 10, Šrobárova č. 50, IČO 00064173, zastoupené JUDr. Miroslavem Bartoněm, advokátem se sídlem v Praze 2, Záhřebská č. 577/33, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o 1.585.556,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 398/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2009, č. j. 62 Co 256/2009-119, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Heleny Peterkové, advokátky se sídlem v Praze 1, Konviktská č. 12.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2009, č. j. 62 Co 256/2009-119, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 11. února 2009, č. j. 7 C 398/2007-90, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., a to již proto, že ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000, uveřejněný pod č. 77 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002, a ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005, uveřejněný pod č. 65 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.; v dovolání byl navíc uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu – srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) také dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. (dovolatelka zpochybňuje skutkové závěry soudů o tom, komu, kdy a jak byl doručen dopis žalobce ze dne 2. 4. 2007), přičemž při posuzování přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř. se k důvodům podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. nepřihlíží.

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky je – aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobci náklady, které spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 10.000,- Kč [srov. § 3 odst. 1 bod 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 10.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalobce advokátka Mgr. Helena Peterková osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalobci za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty určená z odměny za zastupování, z náhrad a z jejích hotových výdajů (srov. § 137 odst. 1 a 3 a § 151 odst. 2 větu druhou o. s. ř.) podle sazby daně z přidané hodnoty [20% - srov. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty], tedy částka 2.060,- Kč. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby žalobci tyto náklady nahradila. Žalovaná je povinna náhradu nákladů řízení v celkové výši 12.360,- Kč zaplatit k rukám advokátky, která žalobce v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru