Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3170/2012Usnesení NS ze dne 13.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3170.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31....

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3170/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce B. V., zastoupeného JUDr. Miloslavem Šimaljákem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Ostravská č. 629/16, proti žalované K. W., zastoupené Mgr. Danielem Siwym, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hlavní třída č. 87/2, o 35.111,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 21/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2012, č. j. 16 Co 413/2011-107, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.418,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Daniela Siweho, advokáta se sídlem v Českém Těšíně, Hlavní třída č. 87/2.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2012, č. j. 16 Co 413/2011-107, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 19. 7. 2011, č. j. 24 C 21/2006-80, ve věci samé (v odstavci II. výroku, jímž bylo žalované uloženo, aby zaplatila žalobci 25.257,- Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení tak, že žaloba o zaplacení částky 25.257,- Kč „s příslušenstvím“ se zamítá), není přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [srov. § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), když dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)].

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst.5 věty první, § 224 odst.1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalobce je proto povinen nahradit žalované náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 2.525,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobci náklady spočívající v paušální částce náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že advokát Mgr. Daniel Siwy osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalobci za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 593,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.)

Žalobce je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 3.418,- Kč žalované zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst.1 o. s. ř.) do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru