Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3091/2012Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaZánik obchodní společnosti
Zastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Způsobilost k právům a povinnostem
Způsobilost procesní
Žaloba pro zmatečnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3091.2012.1
Dotčené předpisy

§ 19 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 20a odst. 2 obč. zák.

§ 68 odst. 1 obch. zák.

§ 107 odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 107 odst. ...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3091/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci návrhu J. M., zastoupeného Mgr. Michalem Dubem, advokátem se sídlem v Praze 6, Na Baště sv. Jiří č. 7/258, o jmenování jednatele obchodní společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, zaniklé výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 7. 2011, o žalobě pro zmatečnost podané J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2009, č. j. 7 Cmo 471/2008-46, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 2023/2009, o dovolání J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. května 2012, č. j. 4 Co 4/2012-42, takto:

I. Dovolání J. M. se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. 5. 2009, č. j. 7 Cmo 471/2008-46, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 6. 2008, č. j. 13 Cm 1006/2007-39, jímž byl zamítnut návrh J. M., aby „soud jmenoval jednatele a prokuristu žalované společnosti na dobu stanovenou zákonem, a to osobu, kterou navrhující společník soudu sdělí a na vyzvání soudu k tomu určí“, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vrchní soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že navrhovatel J. M. (jako jediný společník obchodní společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090) nemá právní zájem na jmenování jednatele společnosti soudem, neboť jej může jmenovat sám coby jediný společník této společnosti. Dovolání podané navrhovatelem J. M. proti tomuto usnesení vrchního soudu Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 25. 1. 2011, č. j. 29 Cdo 5245/2009-68, jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení vrchního soudu podal J. M. žalobu pro zmatečnost z důvodů uvedených v ustanoveních „§ 229 odst. 1 písm. c), odst. 2 a 3 o. s. ř.“, doplněnou podáním ze dne 22. 7. 2011, v němž (kromě podrobné rekapitulace průběhu řízení o jmenování jednatele společnosti) namítá, že „sérií pochybení soudu prvního stupně i soudu odvolacího došlo k odnětí jeho možnosti jednat před soudem (§ 229 odst. 3 o. s. ř.)“ a že „soud mu svým postupem znemožnil realizaci procesních práv, která mu občanský soudní řád dává“.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 26. 9. 2011, č. j. 13 Cm 2023/2009-28, řízení zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vycházel ze zjištění, že žaloba pro zmatečnost byla podána u soudu dne 28. 8. 2009, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 6. 2011, č. j. F 9282/2011-116, které nabylo právní moci dne 12. 7. 2011, byla společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ke dni právní moci uvedeného usnesení vymazána z obchodního rejstříku a že podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku je usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku (§ 144 odst. 4 insolvenčního zákona). Zastavení řízení odůvodnil ustanovením § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř., když přihlédl k tomu, že po zahájení řízení o žalobě pro zmatečnost na straně společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, nastala překážka postupu řízení spočívající ve ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení.

K odvolání J. M. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. 5. 2012, č. j. 4 Co 4/2012-42, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Shodně se soudem prvního stupně vycházel z toho, že společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090 (jako právnická osoba), výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 7. 2011 zanikla, že tedy tímto dnem pozbyla způsobilost mít práva a povinnosti, v důsledku čehož nemůže být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že k zániku společnosti došlo v průběhu řízení o žalobě pro zmatečnost (řízení bylo zahájeno dne 28. 8. 2009, kdy žaloba pro zmatečnost došla soudu prvního stupně) a že do jejích práv a povinností nevstoupil jiný subjekt, souhlasil se závěrem soudu prvního stupně, jestliže řízení postupem podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil. Námitky J. M., jimiž zpochybňoval správnost rozhodnutí o výmazu společnosti z obchodního rejstříku, se nezabýval s odůvodněním, že soudu nepřísluší v řízení o žalobě pro zmatečnost rozhodovat o tom, zda výmaz byl rejstříkovým soudem proveden podle práva; odkázal přitom na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 29 Odo 242/2003.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. M. dovolání. Vytýká soudům, že se nedostatečně či nesprávně vypořádaly s jeho „argumenty uvedenými v žalobě pro zmatečnost ze dne 22. 7. 2011 i následném odvolání“ a upozorňuje „na množství vad, jimiž bylo postiženo předmětné řízení, řízení o výmazu společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o, IČO 25150090, a zejména na nesprávnosti, které spatřuje v právním posouzení celé věci“. Namítá dále, že odvolací soud v řízení o návrhu na jmenování jednatele „zcela pominul jeho argumentaci v tom smyslu, že osobu jednatele navrhl, avšak byly to právě okolnosti jeho uvěznění, které zapříčinily, že nebyl schopen tuto skutečnost podat na příslušném formuláři a doplnit požadovanými listinami“, že „se nevypořádal s argumentem, že „nebyl informován o svém výmazu z funkce jednatele z obchodního rejstříku dne 9. září 2004“, že „soud navíc nedostál své poučovací povinnosti tak, jak předpokládá ustanovení § 5 o. s. ř.“, a že postupem soudu ztratil kontrolu nad obchodní společností, a dovozuje, že „sérií pochybení soudu prvního stupně i soudu odvolacího došlo k odnětí jeho možnosti jednat před soudem ve smyslu ust. § 229 odst. 3 o. s. ř.“. Ve vztahu k dovoláním napadenému usnesení odvolacího soudu vytýká oběma soudům mylný závěr, že „řízení je v tomto případě možné zastavit“, ačkoliv „soud prvního stupně měl na základě jeho argumentace řízení nanejvýš přerušit do doby, než bude napravena jeho závažná chyba, v jejímž důsledku vymazal z obchodního rejstříku společnost“; otázku jmenování jednatele považuje ve věci za „klíčovou“. Poukazuje také na to, že Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 13 Cm 177/2012, přerušil řízení z toho důvodu, že se „žalobce domáhal v řízení 13 Cm 887/2007 zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti, když rozhodnutí nenabylo do té doby právní moci“. K odkazu odvolacího soudu na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 29 Odo 242/2003, dovolatel uvádí, že „svými podáními řízení rejstříkového soudu ve věci výmazu společnosti napadl a její obnovení (resp. zrušení rozhodnutí o výmazu) na rozdíl od předestřeného případu inicioval“. Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu i rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a „nařídil soudu, aby věc řádně znovu projednal“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o usnesení, proti kterému je podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Účastníky řízení o žalobě pro zmatečnost jsou - jak vyplývá z povahy této žaloby jakožto mimořádného opravného prostředku - ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, popřípadě jejich právní nástupci z důvodu universální nebo singulární sukcese (srov. § 94 odst. 2 o. s. ř.). V řízení o zmatečnostní žalobě si účastníci zachovávají stejné procesní postavení jako v původním řízení.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten komu je zákon přiznává.

Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku, zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

V projednávané věci bylo řízení zahájeno dne 28. 8. 2009 na základě žaloby pro zmatečnost podané J. M. u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci jmenování jednatele obchodní společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090.

Ohledně společnosti ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090 bylo - podle obsahu spisu - v řízení před soudy zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 10. 2009, č. j. KSCB 27 INS 6328/2009-A-6, jehož účinky nastaly dne 27. 10. 2009, byl zamítnut insolvenční návrh likvidátora dlužníka pro nedostatek majetku dlužníka a že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 6. 2011, č. j. F 9282/2011-116, které nabylo právní moci dne 12. 7. 2011, byla obchodní společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ke dni 12. 7. 2011 vymazána z obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že uvedená společnost měla v době zahájení řízení (ke dni 28. 8. 2009) způsobilost mít práva a povinnosti a tedy ve smyslu ustanovení § 19 o. s. ř. též způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení a že tuto způsobilost ztratila až po zahájení řízení (ke dni 12. 7. 2011), je namístě postup podle ustanovení § 107 o. s. ř.

Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první o. s. ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o. s. ř.).

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první o. s. ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 věty první o. s. ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla přejít) podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.

Vzhledem k tomu, že společnost ANIMAL'S - CZ, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, ztratila dnem 12. 7. 2011 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po jejím zániku vstoupil do jejích práv a povinností (společnost byla vymazána z obchodního rejstříku poté, co byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku), nemá žádného právního nástupce.

Se ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení bez právního nástupce, k němuž došlo v době po zahájení řízení do jeho pravomocného skončení, spojuje zákon - jak vyplývá z výše uvedeného - jediný důsledek, a tím je zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř.

V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2009, č. j. 7 Cmo 471/2008-46, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 6. 2008, č. j. 13 Cm 1006/2007-39, jímž byl zamítnut návrh J. M., aby „soud jmenoval jednatele a prokuristu žalované společnosti na dobu stanovenou zákonem, a to osobu, kterou navrhující společník soudu sdělí a na vyzvání soudu k tomu určí“, není soud oprávněn – jak správně uvádí i odvolací soud - přezkoumávat správnost zápisu o výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99, uveřejněné pod č. 92 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001, nebo odvolacím soudem zmiňované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 29 Odo 242/2003, uveřejněné pod č. 85 v časopise Soudní judikatura, roč. 2003). V řízení o této zmatečnostní žalobě nemůže soud posuzovat ani podmínky k obnovení obchodní společnosti podle ustanovení § 75 odst. 2 obch. zák., neboť posouzení těchto otázek může být předmětem jen případného řízení o zrušení zápisu o výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku, a to v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob podle ustanovení § 200e o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 1154/2003, uveřejněné pod č. 43 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005).

Protože usnesení odvolacího soudu je správné a protože nebylo zjištěno, že by toto usnesení bylo postiženo vadou uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání J. M. podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem, neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru