Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2786/2012Usnesení NS ze dne 29.08.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2786.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3040/13 ze dne 08.10.2013 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2786/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyň a) M. K., a b) P. M., obou zastoupených Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Heršpická č. 5, za účasti J. K., zastoupeného JUDr. Janem Vokálem, advokátem se sídlem v Brně, Bratislavská č. 12, o zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí vkladem, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 3/2010, o dovolání J. K. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. dubna 2012 č.j. 1 Co 167/2010-230, takto:

I. Dovolání účastníka J. K. se odmítá.

II. J. K. je povinen zaplatit žalobkyním a) a b) na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.296,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Lucie Stejskalové, advokátky se sídlem v Brně, Heršpická č. 5.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst.2 o.s.ř.):

Dovolání J. K. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2012 č.j. 1 Co 167/2010-230, jímž byl změněn rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.3.2010 č.j. 35 C 3/2010-85 v zamítavém výroku tak, že "vklad vlastnického práva, dle návrhu žalobkyň (obdarovaných) na povolení vkladu vlastnického práva ze dne 6.10.2009, dle darovací smlouvy, kterou uzavřeli pan J. K., jako otec a dárce na straně jedné a paní P. K., nyní provdaná M. , a paní M. K., jako dcery a obdarované na straně druhé, a kterou dárce daroval svým dcerám, a to paní P. K., nyní provdané M., id. 1/4 a paní M. K. id. 1/4 bytové jednotky č. 496/3, která se nachází ve 2. podlaží obytného domu v části obce Vyškov - Předměstí čp., č. or. na ul. Smetanovo nábřeží ve Vyškově, postaveného na pozemku parc.č., zapsaného na LV č. pro obec a k.ú. Vyškov, dále pak spoluvlastnický podíl o velikosti id. na společných částech budovy v části obce Vyškov – P. čp., stojící na pozemku parc.č., zapsané na LV. č. pro obec a k.ú. Vyškov, to vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, se povoluje, s právními účinky ke dni 6.10.2009 a tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov ze dne 3.12.2009 č.j. V-4647/2009-712", a jímž bylo rozhodnuto, že J. K. je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů každé z žalobkyň částku 22.072,- Kč k rukám advokátky Mgr. Lucie Stejskalové, je přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinných do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). S přihlédnutím k tomu, že napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu (uvedeného v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011 č.j. 21 Cdo 1433/2011-186), je dovolání J. K. zjevně bezdůvodné; Nejvyšší soud ČR je proto podle ustanovení § 243b odst.1 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst.1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolání J. K. bylo odmítnuto a J. K. je proto povinen nahradit žalobkyním náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst.2 část věty první přede středníkem o.s.ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o.s.ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o.s.ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17.4.2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7.5.2013 zrušena. Nejvyšší soud za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 3.250,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobkyním náklady spočívající v paušální částce náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst.3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že advokátka Mgr. Lucie Stejskalová osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalobkyním za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 746,- Kč (§ 137 odst.3, § 151 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). J. K. je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 4.296,- Kč žalobkyním zaplatit k rukám advokátky, která žalobkyně v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst.1 o. s. ř.) do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst.1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru