Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2674/2003Usnesení NS ze dne 02.02.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2674.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2674/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce G. B., proti žalované I. N. H., a.s., o „určení odpovědnosti žalované za pracovní úraz“ a o 275.849,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 40 C 135/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.dubna 2001, č.j. 40 C 135/98-66, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. listopadu 2001, č.j. 16 Co 288/2001-90, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal (žalobou ze dne 9.2.1998, doplněnou v průběhu řízení před soudem prvního stupně podáními ze dne 4.12.1998 a ze dne 3.2.1999), aby bylo určeno, že „N. H., a.s., O. K. je zodpovědná za pracovní úraz žalobce a je povinna vyplácet mu náhradu mzdy“, a aby mu žalovaná, kterou původně označil jako „N. h., a.s.“, zaplatila na náhradě za ztrátu na výdělku za dobu od 1.12.1995 do 1.2.1999 částku 275.849,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ostravě - poté, co v důsledku zpětvzetí žaloby podáním žalobce ze dne 3.2.1999 usnesením ze dne 7.9.1999, č.j. 40 C 135/98-35, řízení proti „2. žalovanému“, kterého označil jako V. P. O., a.s., zastavil - rozsudkem ze dne 11.4.2001, č.j. 40 C 135/98-66, zamítl žalobu, aby bylo určeno, že „N. H., a.s., O.-K. je zodpovědná za pracovní úraz žalobce a je povinna vyplácet mu náhradu mzdy“, a aby žalovaná N. H., a.s., byla povinna zaplatit žalobci náhradu škody za období „od 1.12.1999 do 1.2.1999“ 275.849,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně dovodil, že na žalobcem požadovaném určení „odpovědnosti žalované za pracovní úraz“ není ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř. naléhavý právní zájem a že u žaloby na plnění není žalovaná v této věci pasivně legitimována, neboť práva a závazky z pracovního úrazu žalobce přešly na V. P. O., a.s.; u této společnosti je žalobce v pracovním poměru

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12.11.2001, č.j. 16 Co 288/2001-90, ve výrocích I. a III., tj. v zamítavém výroku na určení, že „N. H., a.s., je zodpovědná za pracovní úraz žalobce a je povinna vyplácet mu náhradu mzdy“, a ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, stejně jako v odstavci II. výroku, avšak ve znění, že se zamítá žaloba, aby žalovaná N. H., a.s., byla povinna zaplatit žalobci náhradu škody za období od 1.12.1995 do 1.2.1999 ve výši 275.849,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně o nedostatku naléhavého právního zájmu na určovací žalobě, jakož i o nedostatku věcné pasivní legitimace žalované v tomto sporu (jak ve vztahu k žalobě na určení, tak ve vztahu k žalobě na plnění).

Proti rozsudkům soudů obou stupňů podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.4.2001, č.j. 40 C 135/98-66, v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o.s.ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce podaném proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.4.2001, č.j. 40 C 135/98-66, zastavil (§ 243c odst.1, § 104 odst.1 věta první o.s.ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), se zabýval dále dovoláním žalobce proti rozsudku odvolacího soudu a dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst.2 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zastoupen advokátem zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání.

Okresní soud v Ostravě [poté, co usnesením ze dne 17.1.2003, č.j. 40 C 135/98-130, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.7.2003, č.j. 16 Co 189/2003-147, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů] usnesením ze dne 29.9.2003, č.j. 40 C 135/98-150, žalobce vyzval, aby do 14 dnů od doručení výzvy odstranil vady svého podání ze dne 28.2.2002, doručeného soudu dne 1.3.2002, tím, že si pro řízení o dovolání zvolí zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podá řádné dovolání; současně ho poučil, že nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno; uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 3.10.2003. Žalobce podáním ze dne 11.10.2003 (doručeným soudu prvního stupně dne 15.10.2003) reagoval na výzvu soudu tak, že požádal o prodloužení lhůty do 31.10.2003 s tím, že „pokud se mu do této doby nepodaří sehnat právního zástupce, se kterým uzavře smlouvu na zastupování“, žádá, aby „po 31.10.2003 byla věc doručena Nejvyššímu soudu ČR v Brně jako stížnost“ a aby mu Nejvyšší soud ČR ustanovil zástupce podle § 30 odst. 1 o.s.ř.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Pro úplnost je třeba dodat, že dovolacímu soudu nepřísluší rozhodovat o žádosti účastníka o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o.s.ř., jak požaduje dovolatel v podáních ze dne 11.3.2003 a ze dne 11.10.2003. Soudem funkčně příslušným k rozhodnutí o takové žádosti žalobce je podle ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř. okresní soud, v daném případě Okresní soud v Ostravě; tento soud však – jak uvedeno výše – návrhu žalobce nevyhověl, neboť pro tento postup neshledal zákonné předpoklady.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2004

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru