Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2342/98Usnesení NS ze dne 23.07.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.2342.98.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2342/98

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců A) M. H., a B) V. H., proti žalovanému Zemědělskému družstvu S. v likvidaci, o zaplacení částky 502.736,54 Kč, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 817/92, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. července 1998, č.j. 25 Co 163/98-198, takto:

Návrh žalobců na pokračování v řízení se zamítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. července 1998 č.j. 25 Co 163/98-198 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 16. prosince 1997 č.j. 5 C 817/92-174, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit do 3 dnů od právní moci rozsudku žalobkyni částku 92.427,12 Kč a žalobcům společně částku 92.427,12 Kč, žaloba zamítnuta v požadavku žalobkyně na zaplacení dalších 158.941,15 Kč a ve společném požadavku žalobců na zaplacení dalších 153.941,15 Kč, a rozhodnuto o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání.

Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že na majetek žalovaného byl usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 14. září 1999 č.j. 99 K 31/99-46 s účinky od 14. září 1999 prohlášen konkurs.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon\"), řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejichž účastníkem je úpadce, se přerušují, ledaže jde o trestní řízení (v němž však nelze rozhodnout o náhradě škody), o řízení o výživném nezletilých dětí, o řízení o výkon rozhodnutí; s výjimkou řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkursu (§ 20), lze v řízení pokračovat na návrh správce, popřípadě ostatních účastníků řízení a správce se stává účastníkem řízení místo úpadce.

Předmětem řízení v dané věci je finanční náhrada za znehodnocení nemovitostí žalobců, uplatněná podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tato finanční náhrada představuje pohledávku žalobců vůči žalovanému, kterou je třeba přihlásit ve lhůtě stanovené v usnesení o prohlášení konkursu, i když se o ní vede soudní řízení.

Podáním ze dne 27. 11. 2000 došlým Nejvyššímu soudu dne 29. 11. 2000 navrhli žalobci pokračování v řízení.

Protože v řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkursu, nelze ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. c/ zákona na návrh pokračovat, nezbylo, než návrh žalobců na pokračování v řízení zamítnout. V řízení lze pokračovat až poté, co bude konkurs na majetek žalovaného zrušen.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. července 2001

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru