Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2079/2011Usnesení NS ze dne 09.05.2012

HeslaAdvokacie
Dovolání
Zastoupení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.2079.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 35p předpisu č. 85/1996 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2115/12 ze dne 23.07.2012 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Miloslav Výborný


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2079/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce K. Š., proti žalovanému P. S., zastoupenému JUDr. Milenou Rafajovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka č. 588, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 1, Templová č. 747, IČO 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 219/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 23. září 2010 č.j. 60 Co 255/2009-223, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Mileny Rafajové, advokátky se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka č. 588.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 23.9.2010 č.j. 60 Co 255/2009-223 potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 29.1.2009 č.j. 7 C 219/2002-163 ve výrocích, jimiž byla zamítnuta žaloba o zaplacení náhrady za ztížení společenského uplatnění ve výši 936.000,- Kč a bylo rozhodnuto, že žalobce a vedlejší účastník nemají vůči sobě navzájem právo na náhradu nákladů řízení, ve výroku, jímž byla žalobci uložena povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení, změnil tento rozsudek tak, že žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává, a současně rozhodl, že žalovanému ani vedlejšímu účastníků se náhrada nákladů odvolacího řízení nepřiznává.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o.s.ř.). Je-li dovolatelem fyzická osoba, nemusí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem za předpokladu, že má sám právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.].

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem (jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb.) nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce jako fyzická osoba nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem a ani nebylo doloženo, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku Městský soud v Brně usnesením ze dne 12.11.2010 č.j. 7 C 219/2002-238 žalobce vyzval, aby ve lhůtě 30-ti dnů si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak že bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel předložil plnou moc ze dne 25.11.2010, jíž si zvolil zástupkyní pro dovolací řízení advokátku Mgr. Martinu Chorváthovou, registrovanou ve Slovenské republice v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou (se sídlem Martin, A. Kmeťa č. 28), která doplnila žalobcem podané dovolání vlastním podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 6.12.2010.

Podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „zákona o advokacii), jsou oprávněny (vedle advokátů zapsaných v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou) poskytovat právní služby na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným, pod označením „evropský advokát“, také fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, a v tomto (domovském) státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením svého domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů [srov. § 2 odst. 1 písm. b) cit. zákona]. Evropského advokáta, který poskytuje právní služby na území České republiky dočasně nebo příležitostně, pak tento zákon v ustanovení § 35f označuje jako hostujícího evropského advokáta.

Podle ustanovení § 35p odst. 1 zákona o advokacii, poskytuje-li evropský advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny, (dále jen „konzultant“); konzultantem může evropský advokát ustanovit i zmocněnce pro doručování podle § 35j odst. 2.

Podle ustanovení § 35p odst. 2 zákona o advokacii evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní; dokud evropský advokát tuto povinnost nesplní, není oprávněn právní služby nadále poskytovat.

Z uvedeného vyplývá, že výše jmenovaná advokátka Mgr. Martina Chorváthová je nepochybně oprávněna poskytovat na území České republiky právní služby jako hostující evropský advokát, ovšem jen za podmínek stanovených zákonem o advokacii. Vzhledem k tomu, že evropský advokát může v dovolacím řízení zastupovat dovolatele jen tehdy, jestliže si po dohodě s klientem ustanoví advokáta (zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou – srov. § 4 zákona o advokacii), jímž může být i zmocněnec pro doručování, jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, a oznámí soudu adresu sídla konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní, jinak není splněna podmínka povinného zastoupení, Městský soud v Brně na pokyn dovolacího soudu přípisem ze dne 16.2.2011 sp. zn. 7 C 219/2002-254 vyzval žalobce, aby k odstranění uvedeného nedostatku ve lhůtě 14-ti dnů předložil doklad o ustanovení advokáta (zmocněnce) jako konzultanta v otázkách procesních, jinak že „nelze považovat za splněnou podmínku povinného zastoupení dovolatele ve smyslu § 241 o.s.ř.“; uvedená výzva byla doručena zástupkyni žalobce advokátce Mgr. Martině Chorváthové dne 28.2.2011. Nato dotčená advokátka přípisem ze dne 4.3.2011 sdělila soudu, že na základě dohody se žalobcem ze dne 2.3.2011, kterou doložila v příloze, bylo k témuž dni její zastoupení žalobce v dovolacím řízení ukončeno.

Protože za tohoto stavu – jak se podává ze shora podaného výkladu - stále není (nebyla) splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele, neboť zastoupení advokátkou Mgr. Martinou Chorváthovou nesplňovalo podmínky uvedené v ustanovení § 35j a § 35p zákona o advokacii, Městský soud v Brně za účelem odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 7.4.2011 č.j. 7 C 219/2002-258 žalobce opětovně vyzval, aby ve lhůtě 30-ti dnů si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně ho poučil, že, neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalobci řádně doručeno dne 26.4.2011, žalobce ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému v souvislosti se zastoupením advokátkou náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 10.000,- Kč (srov. § 3 odst.1 bod 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), tedy celkem ve výši 10.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalovaného advokátka JUDr. Milena Rafajová osvědčila, že je plátkyní daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalovanému za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátkou a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty určená z odměny za zastupování, z náhrad a z jejích hotových výdajů (srov. § 137 odst. 1 a 3 a § 151 odst. 2 větu druhou o. s. ř.) podle sazby daně z přidané hodnoty [20% - srov. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty], tedy částka 2.060,- Kč. Protože žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst.2 věty první uložil, aby žalovanému tyto náklady nahradil. Žalobce je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 12.360,- Kč zaplatit k rukám advokátky, která žalovaného v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2012

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru