Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2008/2012Usnesení NS ze dne 29.05.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2008.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2008/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce CORSAIR (Luxembourg) No11 S. A. se sídlem L-1115 Luxembourg, Boulevard Konrad Adenauer č. 2, Lucemburské velkovévodství, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti žalovaným 1) J. P. a 2) J. P., oběma zastoupeným JUDr. Petrem Haluzou, advokátem se sídlem v Praze 9, Drahobejlova č. 1413/41, o 3.923.673,74 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 5 C 36/2007, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2011 č. j. 21 Co 600/2008-162, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011 č. j. 21 Co 600/2008-162, kterým byl rozsudek Okresního soudu Praha – západ ze dne 25. 6. 2008 č. j. 5 C 36/2007-56, jímž byla žalovaným uložena povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně 3.923.673,74 Kč s 18% úrokem z prodlení z částky 1.406.353,74 Kč od 1. 3. 2003 do zaplacení s tím, že žalobce je oprávněn vymáhat uspokojení své pohledávky pouze z výtěžku zpeněžení zastavených nemovitostí, a to „budovy ev. č. v části obce Ohrobec na parcele stavební č., parcely stavební č. a parcely č., to vše zapsáno na LV č. pro obec Ohrobec a katastrální území Ohrobec vedeném u Katastrálního úřadu Praha – západ“, a jímž bylo rozhodnuto, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení 13.582,- Kč k rukám advokátky Mgr. Soni Bernardové, potvrzen „s doplněním, že nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ“, a kterým bylo žalovaným uloženo zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů odvolacího a dovolacího řízení 31.656,- Kč k rukám advokátky Mgr. Soni Bernardové, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)], a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť závěr odvolacího soudu, že zástavní právo bylo možné k zajištění hospodářských závazků zřídit také na základě smlouvy, kterou dal věc do zástavy (jako zástavce) ten, kdo nebyl „organizací“ ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 hospodářského zákoníku, tj. kdo nebyl „právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k podnikatelské činnosti podle hospodářského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů“, který dovolatelé podrobují kritice, vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu (vysloveného v této věci v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 8. 2011 č. j. 21 Cdo 4229/2009-143) a je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2010 sp. zn. 21 Cdo 1457/2009, který byl uveřejněn pod č. 86 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011), a rozsudek odvolacího soudu proto nemá po právní stránce zásadní význam.

Protože dovolání žalovaných proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaní s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemají právo a žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru