Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1829/2004Usnesení NS ze dne 06.01.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:21.CDO.1829.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1829/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného V. D., proti povinnému J. K., zastoupeného opatrovnicí V. S., soudní tajemnicí Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově, pro 20.000,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí povinného, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 39 E 2150/96, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2003 č.j. 9 Co 106/2003-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 27.11.2002 č.j. 39 E 2150/96-52 zastavil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, nařízený usnesením téhož soudu ze dne 18.12.1996 č.j. 39 E 2150/96-3, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o zastavení výkonu rozhodnutí.

K odvolání oprávněného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28.2.2003 č.j. 9 Co 106/2003-57 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení „před soudem II. stupně“. Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně, že postupoval správně, jestliže za situace, kdy se nepodařilo u povinného ani na jiném soudu známém místě sepsat movité věci povinného, a kdy oprávněný ve stanovené lhůtě nesdělil soudu jiné místo, kde by se nacházely movité věci povinného, výkon rozhodnutí podle ustanovení § 326a o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal oprávněný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 22.5.2003 č.j. 39 E 2150/96-79 vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil v dovolacím řízení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s tím, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Poté, co týž soud v usnesení ze dne 8.9.2003 č.j. 39 E 2150/96-93, potvrzeném usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.4.2004 č.j. 10 Co 1360/2003-102, neshledal opodstatněnou žádost oprávněného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 25.8.2004 č.j. 21 Cdo 1829/2004-107 oprávněného opětovně vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a zároveň ho poučil, že nebude-li ve lhůtě 20 dnů u dovolacího soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo oprávněnému doručeno dne 18.9.2004, oprávněný výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověl.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání oprávněného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť oprávněný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a povinnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2005

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru