Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1735/2004Usnesení NS ze dne 03.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.1735.2004.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1735/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele A. P., a.s. v likvidaci, zastoupené Ing. T. R., proti zástavním dlužníkům 1) L. F., 2) M. F., o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 95/2002, o návrhu zástavního věřitele, aby do řízení nastoupila na jeho místo společnost S. M. L., o dovolání zástavních dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. listopadu 2003 č.j. 56 Co 233/2003-97, takto:

Řízení o dovolání zástavních dlužníků se zastavuje.

Odůvodnění:

A. P., a.s. v likvidaci, podala jako zástavní věřitel u Okresního soudu v Opavě dne 5.6.2002 žalobu, kterou se domáhala, aby byl ve prospěch její pohledávky ve výši 6.050.000,- Kč spolu s úroky z úvěru ve výši 150.946,60 Kč, smluvními úroky z prodlení ve výši 180.003,30 Kč, smluvními úroky z prodlení ve výši 2% z částky 6.050.000,- Kč od 1.5.2002 do zaplacení a \"náklady tohoto soudního řízení představujících zástavním věřitelem zaplacený soudní poplatek\" nařízen soudní prodej zástavy, a to \"stavby (objektu bydlení) čp. 60 na parcele č. 567 a pozemků p.č. 567 (zastavěné plochy a nádvoří) a p.č. 566 (zahrady), které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem O. na LV 20 pro k.ú. P.\". Žalobu zdůvodnila zejména tím, že zástavní právo k uvedeným nemovitostem bylo zřízeno na základě zástavní smlouvy ze dne 4.4.1996 k zajištění úvěru, který poskytla F. S. na základě smlouvy o úvěru ze dne 21.12.1995 reg. č. 01/2/D/95 v celkové výši 13.000.000,- Kč, a že dlužník úvěr dosud řádně nezaplatil.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 28.11.2002 č.j. 13 C 95/2002-46 nařídil k uspokojení pohledávky zástavního věřitele ve výši 6.050.000,- Kč, úroků z úvěru ve výši 150.946,60 Kč, smluvních úroků z prodlení ve výši 180.003,30 Kč a smluvních úroků z prodlení ve výši 2% ročně z částky 6.050.000,- Kč od 1.5.2002 do zaplacení prodej nemovitostí, a to \"stavby (objektu bydlení) čp. 60 na parcele č. 567 a pozemku p.č. 567 (zastavěné plochy a nádvoří) a p.č. 566 (zahrady), které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném KÚ O. na LV 20, k.ú. P.\", a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že řízení \"o nařízení prodeje nemovitostí, zapsaných na LV č. 20 k.ú. P., u KÚ O., též pro náklady tohoto soudního řízení představující zaplacený soudní poplatek\" se zastavuje. Při rozhodování o věci samé dospěl k závěru, že zástavní věřitel v souladu s ustanovením § 200y o.s.ř. prokázal, že je \"nositelem zajištěné pohledávky\", že \"zde existuje zástavní právo k zástavě\" a že \"žalovaní jsou zástavními dlužníky dle jimi uzavřené zástavní smlouvy.

Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně podali zástavní dlužníci odvolání.

V průběhu odvolacího řízení zástavní věřitel podáním ze dne 30.6.2003 navrhl, aby do řízení na jeho místo nastoupila společnost S. M. L. Návrh zdůvodnil tím, že této právnické osobě postoupil smlouvou ze dne 11.4.2003 pohledávku, v jejíž prospěch se domáhá nařízení soudního prodeje zástavy.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14.11.2003 č.j. 56 Co 233/2003-97 připustil, aby společnost S. M. L. vstoupila do řízení na místo \"dosavadní žalobkyně\" A. P., a.s. v likvidaci. Odvolací soud zjistil, že smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 11.4.2003 zástavní věřitel postoupil zajištěnou pohledávku společnosti S. M. L., a dovodil, že s postoupenou pohledávkou byla převedena na nového nabyvatele také všechna práva s touto pohledávkou spojená, včetně zástavního práva založeného zástavní smlouvou ze dne 4.4.1996, a že jsou ve smyslu ustanovení § 107a o.s.ř. splněny podmínky k tomu, aby postupník vstoupil do řízení na místo \"dosavadní žalobkyně\".

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali zástavní dlužníci dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Otázku, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení, je třeba v projednávané věci (srov. čl. III zákona č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) posuzovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinných do 18.3.2004 (dále jen \"o.s.ř.\").

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst.2 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci zástavní dlužníci, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měli právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usneseními ze dne 20.5.2004 č.j. 13 C 95/2002-103 a č.j. 13 C 95/2002-104 zástavní dlužníky ve smyslu ustanovení § 241b odst.1 a 2 o.s.ř. vyzval, aby si pro podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali do 30 dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně je poučil, že mohou požádat, aby jim bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jim byl ustanoven zástupce z řad advokátů, a že, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo zástavním dlužníkům doručeno dne 31.5.2004; zástavní dlužníci však výzvě dosud nevyhověli, nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranili a ani nepožádali, aby jim soud ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř. ustanovil pro podání dovolání zástupce z řad advokátů.

Protože zástavní dlužníci přes výzvu soudu neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání zástavních dlužníků - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. listopadu 2004

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru