Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1451/2020Usnesení NS ze dne 23.06.2020

HeslaZastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.1451.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 104a odst. 2 o. s. ř.

§ 236 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1451/2020-178

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobkyně T. R., narozené XY, bytem v XY, adresa pro doručování XY, proti žalované TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. se sídlem v Třinci, Staré Město, Průmyslová č. 1000, IČO 18050646, zastoupené JUDr. Stanislavem Kadlubiecem, advokátem se sídlem v Třinci, Husova č. 401, o odškodnění nemajetkové újmy, původně vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 74/2014, nyní u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 114/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. února 2015, č. j. Ncp 1404/2014-12, jímž rozhodl o určení věcné příslušnosti, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. února 2015, č. j. Ncp 1404/2014-12, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně se žalobou podanou dne 11. 3. 2014 u Městského soudu v Praze domáhala po žalované, jako bývalému zaměstnavateli, náhrady nemajetkové újmy za ztrátu radosti ze života a poškozeného zdraví těžkým pracovním úrazem.

Městský soud v Praze předložil věc Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí podle § 104a odst. 2 o. s. ř. s tím, že není věcně příslušný k projednání a rozhodnutí ve věci.

Usnesením ze dne 2. 2. 2015, č. j. Ncp 1404/2014-12, Vrchní soud v Praze určil, že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně „dovolání“.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ustanovení § 104a odst. 2 o. s. ř. má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Ve shodě s dikcí ustanovení § 104a odst. 2 o. s. ř. není pochyb o tom, že „dovoláním“ napadené rozhodnutí je rozhodnutím „nadřízeného“ vrchního soudu. Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem v souvislosti s rozhodováním o určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhoduje-li tedy vrchní soud o tom, které soudy (okresní nebo krajské) jsou věcně příslušné k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. 7. 2004, sp. zn. 29 Odo 627/2004, které bylo uveřejněno pod č. 149/2004 v časopise Soudní judikatura).

Občanský soudní řád ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti usnesení, jímž nadřízený vrchní soud rozhoduje, které soudy jsou v prvním stupni příslušné k projednání a rozhodnutí věci. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru