Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1104/2004Usnesení NS ze dne 23.09.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.1104.2004.1
Dotčené předpisy

§ 237 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238a předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/196...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1104/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně M. A., proti žalované H., spol. s r.o., o 716.666,- Kč s příslušenstvím, o žalobě \"na obnovu řízení a pro zmatečnost\" podané žalobkyní, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 31/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2004 č.j. 8 Co 662/2003-18, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 31.10.2002 u Okresního soudu v Karviné žalobu označenou jako \"žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost ve věci 22 C 167/99-11\". V žalobě mimo jiné uvedla, že usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 14.10.1999 byla vyslovena místní nepříslušnost \"ve věci projednávání žaloby doručené soudu dne 20.7.1999, ve které se žalobkyně domáhá výroku o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 716.666,- Kč, a to z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení\", s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Ostravě. Žalobkyně považuje toto usnesení \"za neplatné\", domáhá se \"svého práva ve věci projednání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody před soudem prvního stupně od jejího počátku, tedy od data podání žaloby ze dne 14.7.1999 podané k OS v Karviné dne 20.7.1999\", a uvádí, že \"všechny úkony související s touto věcí nemohou být od data podání žaloby u soudu právně uznatelné, když mají příznaky jak věcné, tak i časové zmatečnosti\".

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 19.2.2003 č.j. 22 C 31/2003-6 žalobkyni vyzval, aby svou žalobu ze dne 31.10.2002 opravila a doplnila, a to způsobem, který v usnesení blíže označil. Usnesením ze dne 11.4.2003 č.j. 22 C 31/2003-11 pak žalobu podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odvolání, které žalobkyně podala proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 19.2.2003 č.j. 22 C 31/2003-6, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28.1.2004 č.j. 662/2003-18 odmítl. Dospěl k závěru, že proti napadenému usnesení soudu prvního stupně odvolání není podle ustanovení § 202 odst.1 písm.d) o.s.ř. přípustné a že proto odvolání žalobkyně muselo být podle ustanovení § 218 písm.c) o.s.ř. odmítnuto.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení bez nařízení jednání (§ 243a odst.1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst.1 písm.b) o.s.ř.], nebo jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.].

Dovolání je také přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně nebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším usnesení proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější usnesení zrušil, anebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jestliže dovolání není jinak přípustné a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení má po právní stránce zásadní význam, a to v případech, kdy usnesením odvolacího soudu bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení, o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí podle ustanovení § 235h odst.1 věty druhé o.s.ř., ve věci konkursu a vyrovnání, o žalobě pro zmatečnost, o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, ve věci zastavení výkonu rozhodnutí, ve věci udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí, o rozvrhu rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí nebo o povinnostech vydražitele uvedeného v ustanoveních § 336m odst.2 (§ 336n) a v § 338za o.s.ř. (§ 238 a § 238a o.s.ř.).

Dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu, do jehož pravomoci náleží [§ 239 odst.1 písm.a) o.s.ř.], jímž bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst.5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst.2 o.s.ř. [§ 239 odst.1 písm.b) o.s.ř.], jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst.1 o.s.ř. [§ 239 odst.2 písm.a) o.s.ř.], jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst.5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst.2 o.s.ř. [§ 239 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby), ledaže by byl odmítnut návrh na předběžné opatření podle ustanovení § 75a o.s.ř. [§ 239 odst.3 o.s.ř.].

V posuzovaném případě žalobkyně dovoláním napadá usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto její odvolání podané proti usnesení soudu prvního stupně, jímž byla ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 o.s.ř. vyzvána k doplnění a k opravě své žaloby, podané u soudu dne 31.10.2002.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné podle ustanovení § 238 a § 238a o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech v uvedených ustanoveních taxativně vyjmenovaných. Přípustnost dovolání nevyplývá rovněž z ustanovení § 239 odst.1 a 2 o.s.ř., neboť nejde o případy v těchto ustanoveních uvedené. Přípustnost dovolání nelze důvodně dovozovat ani z ustanovení § 239 odst.3 o.s.ř., neboť podle tohoto ustanovení lze podat dovolání jen tehdy, bylo-li potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. odmítnuta žaloba, popřípadě jímž byl podle tohoto ustanovení odmítnut jiný návrh na zahájení řízení, a nikoliv v případě, kdy odvolací soud odmítl odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jež není podle ustanovení § 202 odst.1 písm.d) o.s.ř. přípustné.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2004

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru