Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 93/2021Usnesení NS ze dne 16.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.ND.93.2021.1
Dotčené předpisy

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 93/2021-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 257 88 001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému J. M., narozenému XY, bytem XY, pro 10 024,73 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 717/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 717/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 13. 11. 2020 se oprávněná prostřednictvím svého právního zástupce domáhá u Obvodního soudu pro Prahu 5 vymožení své pohledávky ve výši 10 024,73 Kč podle vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 2. 9. 2020, č. j. ČTÚ-45 638/2019-631/BeD, pověřením soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, vedením exekuce.

Usnesením ze dne 14. 12. 2020, č. j. 36 EXE 717/2020-16, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný (fyzická osoba) místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice takové místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013 (uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), uzavřel, že je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný nebyl nalezen v centrální evidenci obyvatel ani v informačním systému základních registrů. Podle sdělení ředitelství služby cizinecké policie nikdy neměl jako cizinec na území ČR povolen žádný druh pobytu dle zákona o pobytu cizinců, byl nahlášen na území ČR pouze k ubytování, a to od 3. 3. 2019 do 30. 4. 2019, současné místo jeho pobytu jim není známo.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne ve výroku uvedený soud, u něhož byla podána žádost o pověření soudního exekutora a nařízení exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru