Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 608/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.608.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 608/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Jiřího Doležílka, v exekuční věci oprávněného V. T., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Markem Hylenou, advokátem se sídlem v České Třebové, Staré náměstí č. 15, proti povinnému P. N., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti bývalé manželky povinného P. N., narozené dne XY, bytem tamtéž, zastoupené Mgr. Petrem Sikorou, advokátem se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí č. 1808/3, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 27 EXE 2306/2016, o návrhu bývalé manželky povinného na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2020, č. j. 18 Co 145/2019-794, takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2020, č. j. 18 Co 145/2019-794, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání bývalé manželky povinného proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 18. srpna 2018, č. j. 18 Co 145/2019-794, potvrdil usnesení Okresního soudu Praha-výhod ze dne 14. června 2019, č. j. 27 EXE 2306/2016-561, jímž byl zamítnut návrh bývalé manželky povinného na částečné zastavení exekuce vedené na základě pověření Okresního soudu Praha-východ ze dne 1. srpna 2016, č. j. 27 EXE 2306/2013-13, co do způsobu jejího provedení dle exekučního příkazu č. j. 203 Ex 25130/16-15, k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí – pozemků, jejichž součástí je rodinný dům, v němž bývalá manželka povinného žije - vydaného soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou dne 31. srpna 2016. Uvedené usnesení Krajského soudu v Praze napadla bývalá manželka povinného dovoláním, jehož součástí byl i návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, které však dosud nebylo soudem prvního stupně Nejvyššímu soudu předloženo.

Vzhledem k tomu, že soudní exekutor pokračuje v exekuci prodejem nemovité věci a dne 13. října 2020 vydal dražební vyhlášku, č. j. 203 Ex 25130/16-342, v níž nařídil dražební jednání uvedených nemovitých věcí na 16. prosince 2020, podala bývalá manželka povinného u Nejvyššího soud samostatný návrh na odložení vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí. Tento návrh odůvodnila tím, že realizace prodeje rodinného domu by z hlediska dovolatelky i jejích dětí vedla k nenávratným následkům a znemožnila by jakoukoliv pozdější nápravu. Ani případný úspěch dovolání by již nemohl nic změnit na provedené dražbě a namísto zcela zásadní otázky zachování domova by se již jednalo pouze o rozsah nároků při vypořádání společného jmění manželů.

Nejvyšší soud rozhodl o návrhu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. a) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka je realizací dražby uvedených nemovitých věcí, závažně ohrožena ve svých právech a závažná újma jí bezprostředně hrozí, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o podaném dovolání) rozhodl, že právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí odložil do právní moci rozhodnutí o dovolání bývalé manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2018, č. j. 18 Co 145/2019-794.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru