Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 572/2020Usnesení NS ze dne 08.12.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.572.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 572/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, Junkových č. 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinnému G. B., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, pro 3 213 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2484/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2484/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Oprávněná podala k soudnímu exekutorovi Mgr. Marcelu Kubisemu, Exekutorský úřad Šumperk, exekuční návrh k vymožení pohledávky ve výši 3 213 Kč podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu – odboru pro severomoravskou oblast ze dne 26. července 2018, č. j. ČTÚ-33963/2017-638/XI.vyř.-ZiD, a navrhla, aby soud pověřil vedením exekuce soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise. V exekučním návrhu oprávněná uvedla jako poslední známé bydliště povinného Praha 5 - Stodůlky, Nárožní č. 2787/7a.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 23. října 2020, č. j. 65 EXE 2484/2020-23, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po uplynutí odvolací lhůty bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Rozhodnutí odůvodnil tím, že povinná nemá na území ČR povolen žádný pobyt, její místo pobytu v domovském státě není známé a na území našeho státu nebyl zjištěn žádný její majetek.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále též jen „e. ř.“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 e. ř. se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy na místě, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Nejvyšší soud proto po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 8. 12. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru