Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 504/2020Usnesení NS ze dne 04.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.504.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 504/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinné Z. B., narozené XY, bytem XY, pro 16 979 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 935/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 935/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Na základě exekučního návrhu oprávněné ze dne 19. 5. 2020 podal soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, dne 26. 5. 2020 u Okresního soudu v Uherském Hradišti žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 16 979 Kč s příslušenstvím podle rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 11. 6. 2019, č. j. 15 C 67/2019-30.

Usnesením ze dne 9. 7. 2020, č. j. 25 EXE 935/2020-18, Okresní soud v Uherském Hradišti vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný (fyzická osoba) místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice takové místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013 (uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná měla v době vydání exekučního titulu bydliště ve Slovenské republice a oprávněná v exekučním návrhu uvedla korespondenční adresu povinné XY. Údaje o povinné se nenachází v centrální evidenci obyvatel, v informačním systému základních registrů ani v registru obyvatel.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru